Open term until the express repeal of aid

TIPOS DE XURO DE DIFERENTES CONVENIOS

Documents of interest

Legislative Reference

Resolución do 18 de decembro de 2019 (DOG Nº2 do 03/01/2020) - Tipo de xuro 1ºsem 2020