Deadline for submitting applications will end on 21/09/2018

IG240 - AXUDAS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 (2018)

Purpose / Objective

Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos cuxa finalidade sexa o soporte de procesos sectoriais multiempresa, como poden ser ordes de fabricación distribuída, sistemas de facturación, procesos entre un líder industrial cara ás pemes que conforman a súa cadea de valor e outros que impliquen necesariamente a interconexión dixital de procesos entre unha peme galega e outras empresas ou entre dúas ou máis pemes galegas.

Types of support

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva.
As axudas ás pemes teñen unha tasa de cofinanciamento Feder do 80%

Potential beneficiaries

1. Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos e que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto.

2. As pemes poderán solicitar axudas á tipoloxía de proxectos individuais descritos no artigo 5.b).

3. Para poder solicitar as axudas á tipoloxía de proxectos colectivos descritos no artigo 5.a), os interesados deberán previamente constituír unha agrupación das previstas no artigo 8.3 da Lei de subvencións de Galicia. A dita agrupación terá que estar constituída polo menos por dúas pemes con centro de traballo en Galicia. Deberase facer constar expresamente nun documento os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, nomearase un representante único da agrupación (en adiante o líder), único interlocutor coa administración ata a resolución de concesión. Unha vez concedidas as axudas individuais a cada peme, cada unha delas será independente para a tramitación da xustificación e liquidación da súa axuda. No caso de que o proxecto das pemes estea coordinado por un organismo intermedio, este non formará parte da agrupación.

4. Cada agrupación só poderá presentar un proxecto. As pemes poderán presentar proxectos individuais e participar nunha ou máis agrupacións, sempre que os investimentos e gastos de cada unha das solicitudes sexan distintos.

5. Non poderán ter a condición de beneficiarios:

a) As empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
b) As empresas que entren dentro da categoría de empresas en crise.
c) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

Sectors eligible for subsidy

Todos excepto segundo os artigos 1.3 e 13 do Regulamento (UE) 651/2014: empresas pertencentes ao sector da pesca e a acuicultura, ao sector da produción agrícola primaria, ao sector do aceiro, ao sector do carbón, ao sector da construción naval, ao sector das fibras sintéticas, ao sector dos transportes, así como a infraestrutura conexa, a produción e distribución de enerxía e as infraestruturas enerxéticas.

Main project requirements

Os proxectos poderán ser de dúas modalidades:

a) Proxectos colectivos, nos que un grupo de empresas (opcionalmente coordinadas por un organismo intermedio colaborador) propoñen utilizar e implantar un determinado sistema nas súas interaccións dixitais.

b) Proxectos individuais nos que unha peme aborda unha das seguintes tipoloxías de proxecto:

1º Desenvolvemento dunha interfaz dixital para as súas interaccións de negocio, ou adopción/implantación dunha solución de interacción xa existente cos seus clientes ou provedores.

2º Implementación de sistemas encamiñados á dixitalización de procesos (ERP, CRM e similares), interconexión de elementos físicos e virtuais, tratamento de datos captados (intelixencia de negocio, bigdata e similares).

3º Sistemas de intelixencia artificial, aprendizaxe automática e toma de decisións autónomos.

Os proxectos da modalidade a) terán preferencia sobre os da modalidade b).

Required qualifications do proxecto

Os proxectos avaliaranse segundo os criterios establecidos a continuación:

Para a avaliación dos proxectos das pemes, sexan colectivos ou individuais, o Igape poderá utilizar o sistema de defensa pública do proxecto. Tanto a memoria que acompañe á solicitude requirida no artigo 9.2.c) como a defensa pública deben responder de forma clara e explícita a cada un dos criterios de avaliación de proxectos de empresas do apartado b).

No caso de defensa pública do proxecto os aspirantes serán convocados cunha antelación mínima de 10 días hábiles. Na convocatoria indicarase a data, lugar e hora da intervención, publicándose un anuncio da mesma na páxina web do Igape. Posteriormente procederase a efectuar o chamamento para que un representante da agrupación ou da empresa solicitante realice a exposición e defensa do proxecto.

Finalizada, no seu caso, esta fase de exposición e defensa, o comité de valoración procederá a puntuar cada proxecto de acordo cos seguintes criterios:

1º Dimensión do proxecto. 20 puntos, que se avaliarán do seguinte xeito:
i. Para os proxectos colectivos do artigo 5.a) Número de pemes participantes: 4 puntos por peme ata un máximo de 20 puntos.
ii. Para os proxectos individuais do artigo 5.b): 4 puntos

2º Calidade técnica do proxecto: ata 50 puntos, que se avaliarán con ata 10 puntos por cada un dos seguintes parámetros:
i. Tipo de procesos a interconectar. Primarase a interacción de procesos operativos sobre os estratéxicos e estes sobre os de soporte.
ii. Implantación de sistemas xa desenvolvidos e probados na realidade empresarial.
iii. Intensidade no nivel de interacción dos procesos entre empresas.
iv. Melloras competitivas esperadas. Estimación cualitativa e cuantitativa.
v. Grao de elaboración e concreción da proposta, en canto á súa claridade expositiva e a concreción de obxectivos.

3º Diversidade, en canto á posición na cadea de valor sectorial dos participantes, da interacción dixital proposta: 5 puntos por cada posición diferente na cadea de valor de cada empresa que se interconecta ata un máximo de 20 puntos.

4º Sector ou ámbito de actividade no que se desenvolva o proxecto: 5 puntos, que se outorgarán a proxectos onde a maioría das empresas que participen pertenzan a sectores prioritarios definidos na Axenda de Competitividade:

i. Estratéxicos: Agroalimentación, Automoción, Enerxías Renovables, Madeira/Forestal, Naval/Industria marítima, Pedra Natural, Téxtil-moda.
ii. Emerxentes e de alto potencial: Aeronáutico/aeroespacial, Industria da saúde e do benestar, Industrias creativas, Biotecnoloxía, Novos materiais, Ecoindustria, TIC.

5º Participación de centros e institucións tecnolóxicas como colaboradores externos: 5 puntos, un punto por cada 1% da previsión de gasto en colaboracións externas do proxecto.

Os proxectos deberán acadar as seguintes puntuacións mínimas para seren aprobados:

Modalidades a) e b) 1º do artigo 5: 50 puntos.

Modalidades b) 2º e 3º do artigo 5: 30 puntos.

Investments or eligible costs

1. Poderanse subvencionar os seguintes tipos de gasto:

a) Investimentos materiais novos e/ou inmateriais adquiridos en propiedade. Exclúese a adquisición e acondicionamento de inmobles, gastos de mobiliario, medios de transporte e equipamento de oficina agás elementos informáticos.

b) Colaboracións externas de carácter tecnolóxico ou organizativo: asistencia técnica, adaptación e parametrización de solucións, consultoría e servizos directamente relacionados coa execución do proxecto. As colaboracións externas subvencionables non consistirán en actividades permanentes ou periódicas nin estarán relacionadas cos gastos de explotación normais da empresa como son os servizos rutinarios de asesoría fiscal, os servizos xurídicos periódicos ou os de publicidade.

c) Nos proxectos da modalidade a) do artigo 5, se se opta por contar cun organismo intermedio, este poderá facturar ás pemes participantes en concepto de gastos de coordinación do proxecto. Ese importe considerarase gasto subvencionable de colaboracións externas e dividirase entre todas as pemes participantes.

2. As pemes beneficiarias de subvención a investimentos deberán achegar unha contribución financeira a estes, exenta de calquera tipo de apoio público, de polo menos un 25% dos custos, xa sexa mediante os seus recursos propios ou mediante financiamento externo.

3. Os investimentos e gastos subvencionables non poderán ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda no Igape. Ningún dos custos alegados sobre os que se solicita subvención poderán ser incorridos con carácter previo a esta presentación; de seres así, o proxecto desa peme sería non subvencionable.

O período de execución dos gastos e investimentos subvencionados denomínase prazo de execución do proxecto e abarcará desde a data de presentación da solicitude ata o remate do prazo establecido na resolución de concesión, que non poderá superar a data establecida na resolución de convocatoria.

4. Os investimentos e gastos previstos por cada peme participante deberán ser especificados na solicitude, coa planificación anualizada destes.

5. Cando o importe dos investimentos ou gastos subvencionables superen as contías establecidas no Texto Refundido da Lei de contratos do sector público para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores con carácter previo á súa contratación, agás que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que os subministren. Por razón da derrogación do Real Decreto Lexislativo 3/2011 e a entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, advírtese que a contía do contrato menor redúcese a 15.000 euros.

6. Os bens obxecto do investimento deberán ser adquiridos polo beneficiario en propiedade. No caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de pagamento aprazado, estes tamén deberán pasar a ser de propiedade plena da empresa antes do remate do prazo de execución do proxecto, debendo constar neste momento o vencemento e pagamento de todas as cantidades aprazadas e efectuados todos os pagamentos por calquera concepto.

7. O investimento terá que incluírse no activo da empresa e manterse no centro de traballo en Galicia durante os 3 anos seguintes ao remate do prazo de execución do proxecto.

8. No caso de investimento en activos intanxibles, para ser considerados subvencionables, deberán cumprir ademais todas as condicións do artigo 6.8 das bases.

Os provedores non poderán estar vinculados (segundo a definición do artigo 3.4) co beneficiario da axuda nin cos seus órganos directivos ou xestores. En ningún caso poderá subcontratarse polo beneficiario a execución total ou parcial das actividades.

Amount of aid

1. A subvención será do 30% dos investimentos materiais e inmateriais subvencionables para as pequenas empresas, e do 20% para as medianas.

A subvención será do 50% dos gastos de colaboracións externas subvencionables para ambas categorías de empresa, pequenas e medianas. Os gastos do organismo intermedio previstos no art. 6.1.d), de existiren, terán a consideración de colaboracións externas.

Deadline for submitting applications

1ª convocatoria: o prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte da publicación no DOG e rematará o 15/03/2018

2ª convocatoria: comezará o 01/06/2018 e rematará o 21/09/2018

Incompatibility

Estas axudas son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas sempre que a contía das axudas acumuladas non supere as porcentaxes máximas establecidas neste artigo. Un proxecto poderá recibir axuda de un ou varios fondos europeos ou de un ou varios programas e de outros instrumentos da Unión a condición de que a partida de gasto incluída nunha solicitude de pagamento para o reembolso por un dos fondos non estea subvencionada por outro fondo ou instrumento da Unión, nin polo mesmo fondo conforme a un programa distinto.

Legislative Reference

Resolución do 21 de decembro de 2017 (DOG Nº245 do 28/12/2017) - Bases reguladoras e convocatoria 2018
Resolución do 21 de decembro de 2017 (DOG Nº49 do 09/03/2018) - Corrección de erros
Resolución do 9 de xullo de 2018 (DOG Nº136 do17/072018) - Ampliación prazo presentación
Resolución do 19 de setembro de 2018 (DOG Nº180 do 20/09/2018) - Modificación da resolución.

Information and processing in

INFORMACIÓN:

- Nas oficinas territoriais do IGAPE
- No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 900 81 51 51 ou 981 54 11 47
- A través de www.igape.es ou en informa@igape.es

TRAMITACIÓN:

Para presentar unha solicitude de axuda o interesado deberá cumprimentar previamente un formulario descritivo do proxecto a través da aplicación establecida no enderezo de Internet http://www.tramita.igape.es

As agrupacións de pemes deberán terse constituído previamente á presentación da solicitude. A peme designada líder da agrupación será quen deberá cubrir o formulario descritivo do proxecto e dos gastos subvencionables das pemes participantes a través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es, e quen presente a solicitude no nome da agrupación.

Unha vez xerada a solicitude deberá presentarse únicamente por vía electrónica a través do formulario de solicitude normalizada co IDE (anexo I).

A fin de prestar asistencia na cumprimentación do cuestionario, o Igape dispón dun Servizo de Atención Telemática a través dos teléfonos 900 81 51 51 ou 981 541 147

2. As persoas interesadas deberán achegar xunto coa solicitude a seguinte documentación:

a) Escritura ou documento xuridicamente válido de constitución e de nomeamento do representante legal e estatutos debidamente inscritos no rexistro competente e modificacións posteriores destes.
b) As tres ofertas que, se é o caso, deban ter solicitado.
c) Memoria descritiva do proxecto que deberá conter mención explícita aos criterios sinalados no artigo 12.4 destas bases.
d) Declaración responsable do representante legal de ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o que se concede a axuda, que se cubrirá no formulario de solicitude.
e) Declaración responsable do representante legal de que o proxecto para o que se solicita a axuda non estaba comezado antes da presentación da solicitude e de que non estaba contratado nin realizado ningún dos gastos e investimentos que forman parte do proxecto, que se cubrirá no formulario de solicitude.
f) Declaración responsable do representante legal de que a empresa ten implantado un plan de igualdade, que se cubrirá no formulario de solicitude.
g) Se é o caso, o documento de constitución da agrupación.

Observations

O prazo de execución dos proxectos da primeira convocatoria de axudas (IG240.1) non poderá superar o 30 de xuño de 2019.

O prazo de execución dos proxectos da segunda convocatoria (IG240.2) non poderá superar o 30 de outubro de 2019.

Os beneficiarios deberán presentar unha solicitude de cobramento da subvención. O prazo para presentala rematará o derradeiro día hábil do mes natural seguinte á data de finalización do prazo de execución establecida na resolución de concesión.