Deadline for submitting applications will end on 29/07/2016

PREMIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (PREMIOS RSE GALICIA)

Purpose / Objective

Preténdese resaltar, impulsar, recoñecer e promover iniciativas concretas que sirvan de exemplo para o tecido empresarial en Galicia e indispensables para o seu fortalecemento e adaptación aos novos contornos económicos.

Types of support

Premio

Potential beneficiaries

1. Poderán optar aos premios RSE Galicia, as empresas públicas ou privadas galegas, ou que conten con centros de traballo en Galicia que, a través das súas políticas e sistemas de xestión, desenvolvan actuacións responsables nos ámbitos social, económico e/ou ambiental, demostrando así o seu compromiso activo coa sociedade, sempre que cumpran o establecido nesta orde de convocatoria.

2. Non ter sido sancionadas, con carácter grave ou moi grave, en calquera dos ámbitos descritos nesta orde, nos tres últimos anos anteriores a esta convocatoria.

3. Non poderán optar aos premios as entidades sen ánimo de lucro.

As candidaturas poderán ser presentadas polas propias empresas que opten a estes premios ou por outra entidade que as propoña. Neste último caso, a Secretaría Xeral de Emprego informará a empresa de que foi proposta como candidata e esta deberá confirmar
se quere participar.

Sectors eligible for subsidy

Todos.

Main project requirements

Os premios RSE Galicia, en función do tipo de empresa que opte a calquera das modalidades dos premios, contarán con tres categorías:

Categoría a), pequena empresa: para empresas que ocupen ata 50 persoas, inclusive.
Categoría b), mediana empresa: para empresas que ocupen máis de 50 e ata 250 persoas, inclusive.
Categoría c), grande empresa: para empresas que ocupen máis de 250 persoas.

Os premios RSE Galicia contarán con catro modalidades ou recoñecementos:

a) Recoñecemento no ámbito social.
b) Recoñecemento no ámbito ambiental.
c) Recoñecemento no ámbito económico.
d) Recoñecemento no ámbito da conciliación laboral, familiar e persoal e promoción da igualdade de xénero.

Amount of aid

Promoción dos premios.

1. A entidade galardoada poderá facer publicidade da dita concesión en anuncios, publicacións e memorias, especificando o ano en que foi premiada, así como publicar ou difundir a concesión do premio en calquera medio de comunicación, de acordo coa imaxe gráfica do premio desenvolvida pola entidade organizadora.

2. A Consellería de Economía, Emprego e Industria procurará a maior difusión destes premios da información, de carácter non persoal, subministrada polas empresas premiadas e finalistas en publicacións, web rse.xunta.es, redes sociais, medios de comunicación
e demais ferramentas de divulgación.

Deadline for submitting applications

O prazo para a presentación das candidaturas será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Legislative Reference

Orde do 10 de xuño de 2016 (DOG Nº122 do 29/06/2016) - Bases reguladoras e convocatoria 2016

Information and processing in

As propostas das candidaturas deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as candidaturas en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992.