El plazo de presentación finalizó el 27/05/2019

SUBVENCIÓNS PARA A INNOVACIÓN, DIXITALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NOVAS FÓRMULAS DE COMERCIALIZACIÓN E EXPANSIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL (CO300C)

Finalidad / Objetivo

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal.

Tipos de apoyo

Subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva e quedará suxeito ao réxime de axudas de minimis.

Beneficiarios potenciales

1. Comerciantes retallistas:

a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o seu domicilio social radique na Comunidade Autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade. No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña deberán ter o domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen menos de dez (10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable. Para as actuacións de expansión comercial previstas no artigo 4.1.3, que empreguen menos de cincuenta (50) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.

c) Que estean dados de alta nalgunha das epígrafes do IAE que se relacionan nos anexos II e III e que esta constitúa a actividade principal da persoa solicitante. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, deberá estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada no anexo II.

No caso de actuacións de posta en marcha de expansión comercial previstas no artigo 4.3, deberán exercer a actividade comercial de forma ininterrompida nos últimos dous anos, contados a partir da data de fin do prazo de presentación de solicitudes.

d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.

2. Obradoiros artesáns:

Que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros, terán de prazo ata o último día de prazo para a presentación de solicitudes para solicitar a inscrición no dito rexistro.

Non poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas en crise, conforme a definición prevista no artigo 2, número 18, do Regulamento (CE) nº 651/2014, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE 26.6.2014, L 187/1), nin aquelas persoas que, tendo sido beneficiarias do procedemento IN201H e IN228A, renunciasen a el ou perdesen o dereito ao cobramento total da subvención no ano 2018.

Sectores incentivables

Comercio e Artesanía

Inversiones o gastos computables

En concreto, consideraranse subvencionables as seguintes actuacións previstas no artigo 4, sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de xaneiro de 2019 ata a data límite de xustificación establecida no artigo 19 desta orde.

Actuacións subvencionables .

1. Dixitalización comercial:

Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesáns.

a) A implantación e actualización de páxinas web comerciais coas seguintes características técnicas:

– Ter o protocolo de transferencia de datos https.
– Estar optimizada para SEO.
– Ter acceso á internet a través dun hosting con acceso do propietario da web ao código e claves da web.
– Estar adaptada a todos os dispositivos móbiles.
– Dispor de fotos de calidade profesional cun peso máximo de 400K e resolución de 72 dpp.
– Dispor de páxina de política de privacidade de acordo coa lexislación vixente, ligazóns ás redes sociais da empresa.
– Ter instalado e configurado Google Analytics.

No caso de web con acceso á tenda en liña, ademais dos previstos anteriormente para a páxina web, deberá:

– Estar sincronizada co sistema de xestión do establecemento comercial.
– Ter dispoñible para a venda en liña un mínimo do 30 % das referencias de que se dispoñen na tenda física.
– Ter pasarela de pagamento.

b) Introdución de ferramentas de márketing 4.0: instrumentos de xeolocalización ou big data centrados na conectividade e na predición de patróns de consumo, publicidade en medios dixitais, ferramentas de realidade aumentada, e ofrecer experiencias reais e interactivas ao consumidor como produtos 3D ou probadores virtuais e chatbots ou instrumentos similares que guíen o cliente no proceso de compra.

c) Pulo á mellora da imaxe dixital: contidos audiovisuais de promoción do produto.

d) Servizos profesionais de xestión de redes sociais (community manager).

e) Implantación de ferramentas de xestión: sistemas integrados para a planificación de recursos empresariais comerciais e software adecuados ás necesidades da empresa.

A porcentaxe de subvención será o 80 %, agás no suposto das letras b), c) e d), que será do 70 %, dos seguintes investimentos máximos subvencionables:

– Para a implantación de páxinas web con venda en liña é de 4.000 euros (IVE excluído).
– Para a implantación de páxina web é de 1.000 euros (IVE excluído).
– Para a actualización de páxina web é de 800,00 € (IVE excluído).

Non será compatible a solicitude de actuacións de implantación de páxinas web coas de mellora.

– Para a introdución de ferramentas de márketing 4.0 é de 6.000 euros (IVE excluído), cun límite para actuacións en publicidade en medios dixitais de 2.000 euros (IVE excluído).
– Para a mellora de imaxe comercial dixital é de 6.000 euros (IVE excluído).
– Para os servizos profesionais de xestión de redes sociais (community manager) é de 10.000 euros (IVE excluído).
– Para a implantación de ferramentas de xestión é de 3.000 euros (IVE excluído).

O investimento máximo subvencionable para o conxunto das actuacións de dixitalización é de 29.000 euros (IVE excluído).

2. Proxectos de modernización integral do local comercial incluídos nun proxecto de decoración e interiorismo.

Só para comerciantes retallistas.

En concreto, considéranse gastos subvencionables:

a) As obras de reforma e acondicionamento integral da superficie de exposición e venda do local comercial.

b) Adquisición de moblaxe destinado á mellora da imaxe comercial e adquisición de equipamento especializado para a exposición do produto que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso exclusivo na superficie de exposición e venda.

c) Actuacións de mellora da fachada exterior do local comercial e instalación de toldos, carteis, letreiros ou similares.

d) Actuacións conxuntas dun mínimo de tres establecementos comerciais contiguos para dotar de homoxeneidade estética a imaxe exterior dos comercios dunha mesma rúa comercial.

e) Os custos polos servizos profesionais de elaboración e redacción do proxecto de interiorismo e decoración.

Para o conxunto destas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 30.000 euros (IVE excluído) e o investimento mínimo de 8.000 euros (IVE excluído). No caso das actuacións previstas na alínea e), o investimento máximo subvencionable será de 2.000 euros (IVE excluído).

A porcentaxe de subvención será o 50 % do investimento máximo subvencionable agás no suposto das letras d) e e), que será do 70 %.

3. Proxectos de expansión comercial.

Só para comerciantes retallistas.

Para os efectos desta orde, considéranse proxectos de expansión comercial a apertura dun novo establecemento comercial, baseado no desenvolvemento do mesmo proxecto comercial, na especialización ou diversificación de produtos, na especialización de servizos ao cliente ou na especialización de novas tendencias emerxentes de consumo. O proxecto deberá estar incluído nun proxecto de decoración e interiorismo.

O proxecto de expansión comercial deberá incluír un compromiso de contratación de persoal de, polo menos, un/ha traballador/a, por un período mínimo dun ano, no prazo de seis meses contados a partir da data límite de xustificación da subvención prevista no artigo 19.

En concreto, considéranse gastos subvencionables nos proxectos de expansión comercial mediante a apertura dun novo establecemento comercial as actuacións previstas no punto 2, letras a), b), c) e e).

Para o conxunto destas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 60.000,00 € (IVE excluído) e o investimento mínimo de 8.000,00 € (IVE excluído). No caso das actuacións previstas na alínea e), o investimento máximo subvencionable será de 2.000,00 € (IVE excluído).

A porcentaxe de subvención será o 50 % do investimento máximo subvencionable, agás no suposto da letra e), que será do 70 %.

4. Posta en marcha de proxectos de tendas efémeras ou eventos pop up.

Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesáns.

Para os efectos desta orde considéranse proxectos de tendas efémeras pop up a apertura, por un prazo máximo de dous meses, dun espazo comercial que terá por obxecto examinar o novo mercado, sen que en ningún caso supoña a apertura dun outlet ou teña por obxecto o desenvolvemento de actividades de liquidación ou venda de saldos.

En concreto, considéranse gastos subvencionables:

a) O alugamento do local, espazo ou contedor da tenda efémera (máximo dúas mensualidades).

b) O acondicionamento da superficie de exposición e venda.

c) A adquisición ou alugamento de moblaxe ou equipamento especializado para a exposición do produto que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso exclusivo na superficie de exposición e venda.

d) O transporte de mercadoría.

e) Publicidade e promoción da tenda efémera pop up.

Para o conxunto destas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 8.000,00 € (IVE excluído).

A porcentaxe de subvención será o 70 % do investimento máximo subvencionable. A subvención máxima polo alugamento do local será de 1.500,00 euros, polo transporte de mercadoría de 500,00 euros e pola publicidade e promoción de 1.000 euros.

5. Proxectos de posta en marcha de concept stores.

Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesáns.

Para os efectos desta orde, considéranse concept stores os establecementos comerciais cunha oferta diversificada de produtos, xeradora de sinerxías, que supoña un valor engadido na oferta e sexa atractiva para a clientela na procura dunha identidade única e diferenciadora. O proxecto deberá estar incluído nun proxecto de decoración e interiorismo.

O concept store poderá unir unha ou varias persoas comerciantes e/ou artesás nun espazo compartido con diferentes propostas innovadoras xa sexan comerciais, culturais, artísticas, de deseño ou gastronómicas, creando unha experiencia única de compra.

Considéranse gastos subvencionables as actuacións previstas no punto 2, letras a), b), c) e e).

Para o conxunto destas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 30.000,00 € (IVE excluído) e o investimento mínimo de 8.000,00 € (IVE excluído). No caso das actuación previstas na alínea e), o investimento máximo subvencionable será de 2.000,00 € (IVE excluído).

A porcentaxe de subvención será o 70 % do investimento máximo subvencionable.

Non será compatible a solicitude de proxectos de posta en marcha de concept store con actuacións de modernización comercial para o mesmo establecemento comercial.

6. A adquisición de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal:

Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesáns.

Considéranse actuacións subvencionables a adquisición, en réxime de propiedade, de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal, que deberán ser en todo caso de primeiro uso, en concreto de:

Maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal e que melloren o deseño e a calidade do produto final.

Para o conxunto destas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 10.000 euros (IVE excluído) e a porcentaxe de subvención será o 70 % do investimento máximo subvencionable.

Plazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Incompatibilidades

O importe das subvencións reguladas nesta orde en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras axudas e subvencións das distintas administracións ou de calquera dos seus entes públicos e privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total do investimento subvencionable.

As subvencións previstas nesta orde serán incompatibles con calquera outra das reguladas por esta consellería e entes dependentes, para os mesmos conceptos subvencionables e o mesmo establecemento comercial.

Referencia legislativa

Orde do 11 de abril de 2019 (DOG Nº80 do 26/04/2019) - Bases reguladoras e convocatoria 2019

Información y tramitación en

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Edificio Administrativo San Caetano, 3º andar

15071 Santiago de Compostela (Coruña, A)

Teléfono: 981545507 / 981545525

Email: cei.dxc.axudas@xunta.gal

http://ceei.xunta.gal