El plazo de presentación finalizó el 15/09/2008

PROGRAMA DE FOMENTO DA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE XÓVENES CON TITULACIÓNS DE DIFÍCIL EMPLEABILIDADE (TR347A)

Finalidad / Objetivo

Proporcionar experiencia laboral a aqueles mozos e mozas desempregados/as, cuxas titulacións profesionais presentan especiais dificultades de acceso ao mercado de traballo.

Tipos de apoyo

Axudas a fondo perdido.

Beneficiarios potenciales

Empresas privadas, que contraten traballadores desempregados e inscritos no Servizo Público de Emprego para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen na orde de convocatoria.

Sectores incentivables

Todos

Requisitos principales del proyecto

Os contratos en prácticas deberán cumprir as exixencias e formalidades establecidas no artigo 11 do Estatuto dos traballadores e nas normas regulamentarias de desenvolvemento.

Estes contratos deberán realizarse con mozos e mozas cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, desempregados/as inscritos/as como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego que non tiveran relación laboral coa empresa a través dun contrato da mesma modalidade.

Para que ditos contratos poidan ser obxecto de subvención deberán concertarse a xornada completa e por unha duración inicial non inferior a 12 meses.

Os contratos en prácticas deberán celebrarse con mozos e mozas que estean en posesión dalgún dos títulos de difícil empregabilidade definidos no anexo V-A da orde de convocatoria.

Para poder acceder aos beneficios deste programa as empresas deberán acadar no mes anterior ao da contratación unha taxa de estabilidade igual ou superior ao 75%.

Como consecuencia da contratación que se fomenta ten que incrementarse o cadro global da empresa no ámbito territorial de Galicia.

Inversiones o gastos computables

Os contratos en prácticas que se realicen con mozos titulados.

Cuantía de las ayudas

Os contratos en prácticas que se realicen con mozos titulados, segundo o establecido no artigo 11 do E.T., incentivaranse nunha contía de ata 1.000 euros, incrementándose ata 4.000 euros se se realizan con mulleres tituladas.

Plazo de presentación de solicitudes

- O prazo para a presentación das solicitudes de axuda será de dous meses contados desde a data na que se inicie a relación laboral.

- O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o 15 de setembro de 2008 aínda que nesta data non transcorreran dous meses desde a celebración do contrato obxecto de subvención.

- As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas desde o 16 de setembro de 2007 e ata a data da publicación da orde de convocatoria poderán presentarse ata o 15 de maio de 2008.

Referencia legislativa

Orde do 26 de marzo de 2008 (DOG Nº63 do 02/04/2008) - Bases e convocatoria 2008

Información y tramitación en

Consellería de Traballo - Dirección Xeral de Promoción do Emprego - 981 95 77 27

Para a presentación das solicitudes de axudas, os beneficiarios poderán contar coa información e asesoramento dos axentes de emprego da rede coordinada pola Consellería de Traballo (www.tecnicosempregogalicia.xunta.es)