El plazo de presentación finalizó el 25/11/2004

ACCIÓNS SECTORIAIS DE PROMOCIÓN DA CALIDADE NA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SILVÍCOLAS.

Documentos de interés

Finalidad / Objetivo

Fomentar a organización e asistencia a feiras e certames comerciais específicos do sector silvícola, accións formativas encamiñadas á mellora da cualificación empresarial e dos traballadores e accións de promoción xenérica e estudos sectoriais orientados a mellorar a transparencia e información do mercado de produtos silvícolas.

Tipos de apoyo

Subvención a fondo perdido.

Beneficiarios potenciales

As asociacións e entidades sen ánimo de lucro, con enderezo social en Galicia, relacionadas cos sectores de comercialización e transformación dos produtos forestais.

Sectores incentivables

SECTOR FORESTAL

Requisitos principales del proyecto

Subvencionaranse as actividades formativas, dirixidas a empresarios e traballadores de empresas comercializadoras de produtos silvícolas, accións de promoción xenérica sectorial e estudos do sector orientados á mellora da comercialización, organización e asistencia a feiras.
As accións desenvolveranse durante o ano 2004, podendo prolongarse durante o ano 2005 as relativas a estudos e accións formativas.

Cualificación requerida del proyecto

Non se require cualificación específica.

Inversiones o gastos computables

Consideraranse auxiliables os gastos de consultoría, contratación de persoal, formación e organización e asistencia a exposicións e feiras.

Cuantía de las ayudas

Os estudos, as accións formativas e a organización das feiras terán unha subvención de ata un 75%.
Para as asistencias a feiras e certames comerciais seguiranse os seguintes criterios: no territorio peninsular, 40% dos gastos subvencionables para as asistencias organizadas conxuntamente e fóra da península Ibérica, 50% dos gastos subvencionables.

Plazo de presentación de solicitudes

40 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no DOG (07/10/2004).

Incompatibilidades

As axudas serán compatibles con calquera outra destinada aos mesmos fins e procedentes de administracións públicas, salvo fondos comunitarios distintos do Feoga, sen superar os custos totais das accións obxecto de axuda.

Referencia legislativa

Orde do 30 de setembro de 2004 (DOG 07/10/04).

Información y tramitación en

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN XERAL DE MONTES E INDUSTRIAS FORESTAIS. TELÉFONO: 981546109

Observaciones

A concesión da axuda efectuarase baixo o réxime de concorrencia competitiva. As accións seleccionaránse segundo os criterios de selección establecidos no artigo 5º da orde.