El plazo de presentación finalizó el 31/12/2019

IG243 - PRESTAMOS IFI EMPRENDE (2017)

Finalidad / Objetivo

Apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para que acometan os investimentos necesarios para a posta en marcha do negocio en Galicia.

Tipos de apoyo

Contratos de préstamo a instrumentar entre o beneficiario e o Igape.

Beneficiarios potenciales

Poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís, que sean pequenas, medianas ou microempresas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financeiro, conforme aos requisitos que se detallan no Anexo 1.

c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.

Ademais deberán cumprir as seguintes condicións:

1. O seu capital atópese maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas que non estean a acometer outras actividades económicas por conta propia á data de presentación da solicitude e das achegas de entidades de capital risco e investidores privados adscritos a unha rede asimilable ás coñecidas como redes de business-angels. Cando da documentación e datos que consten no expediente, dedúzase que se produce continuidade empresarial, por baixa recente (antigüidade menor a un ano) nunha actividade que é igual ou similar á que se propón como nova, ou por razóns que permiten concluír unha continuidade de empresa preexistente, poderase denegar motivadamente a axuda.

2. A participación no capital da empresa de persoas, físicas ou xurídicas, que si estean a desenvolver outras actividades económicas na data de solicitude, non poderá exceder conxuntamente o 49%. Polo menos una das persoas físicas cunha participación superior ao 20% no capital e sen outra actividade económica por conta propia á data de solicitude, deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta allea desde o alta de actividade da nova empresa (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da devandita solicitude) e ata o fin do período de execución do proxecto establecido na resolución de concesión.

3. Tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.

Sectores incentivables

Todos, salvo os excluídos en art. 2.4 das bases reguladoras.

Requisitos principales del proyecto

O proxecto deberá presentar un custo financiable igual ou superior a 100.000 euros.

O proxecto para financiar deberá basearse nun Plan de Empresa e deberá consistir na creación dun novo establecemento ou na mellora da competitividade dun xa existente.

Acreditación de financiamento bancario complementario: Polo menos o 25% do custo total elixible do proxecto financiarase mediante un ou varios préstamos bancarios cun prazo de devolución igual ou superior a 4 anos, cun prazo máximo de carencia de 2 anos. A dispoñibilidade deste financiamento acreditarase mediante unha certificación emitida pola entidade bancaria segundo o modelo do Anexo 5.5. No caso de que este financiamento se atope xa otorgado á data da solicitude, deberá achegar copia da póliza ou escritura de formalización da operación. Os préstamos bancarios complementarios non poderán tomar como contragarantía a pignoración de saldos en conta nin outros activos líquidos.

Inversiones o gastos computables

a) Activos fixos materiais: Adquisición dos activos fixos materiais necesarios para acometer o proxecto, tales como terreos, obra civil, adquisición de inmobles, bens de equipo, mobiliario. O importe financiable en concepto de terreos non poderá superar o 10% do importe do préstamo.

b) Activos intanxibles: Aplicacións informáticas e adquisición de propiedade intelectual e industrial, incluíndo licenzas de fabricación e patentes, gastos de I+D+i e outros activos intanxibles ligados a proxectos de innovación tecnolóxica, que deberán cumprir ademais todas estas condicións: 1º empregaranse exclusivamente no establecemento beneficiario da axuda; 2º consideraranse activos amortizables; 3º adquiriranse a terceiros en condicións de mercado, 4º e deberán figurar no activo da empresa.

c) Capital circulante necesario, sempre que este último cuantifíquese a necesidade do seu financiamento no Plan de Empresa e a súa contía non exceda o 50% do proxecto total financiable. Entendendo como tal o incremento permanente de capital circulante necesario para o crecemento do negocio vinculado ao proxecto, que deberá cumprir os requisitos indicados no artigo 3 das bases.


2. Os bens obxecto de investimento deberán ser adquiridos en propiedade a terceiros polo beneficiario. En caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de pago aprazado, estes tamén deberán pasar a ser de propiedade plena do beneficiario antes da finalización do prazo de execución do proxecto, debendo constar neste momento o vencemento e pago das cantidades aprazadas.

3. Non obstante o previsto no anterior apartado 2, poderán ser financiados os gastos de acondicionamento e mellora en locais en aluguer e/ou en réxime de concesión administrativa.

4. Os gastos financiables deberán ser contratados e pagados directamente entre o beneficiario da axuda e o provedor final.

5. Os provedores non poderán estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores salvo que a contratación se realice en condicións normais de mercado e se autorice expresamente no acordo de concesión, previa petición do solicitante.

6. En caso de bens usados, poderán ser financiados cando se cumpran os seguintes requisitos:

a) que conste unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e sobre que os mesmos non foron obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria, e

b) o prezo non poderá ser superior ao valor de mercado e deberá ser inferior ao custo dos bens novos similares, acreditándose estes extremos mediante certificación de taxador independente.

Cuantía de las ayudas

CONDICIÓNS DO PRODUTO FINANCEIRO

* Importes mínimo e máximo O importe mínimo do préstamo será de 50.000 euros e o máximo de 200.000 euros. En ningún caso superará o 50% do custo do proxecto financiable.

* Prazos de amortización e de carencia Establécense dúas modalidades de prazo: a 8 e a 10 anos, ambas con 2 anos de carencia.

* Tipo de xuro:

-Tipo de referencia: Será a media do Euribor a 1 ano
- Marxe adicional: Ata o vencemento final do financiamento bancario complementario, a marxe adicional será de 0,5 puntos porcentuais.
Desde o vencemento do devandito financiamento bancario será de 3 puntos porcentuais.

O tipo de xuro será do 0% cando resulte negativo.

* Garantías: Non se requirirá a achega de garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira.

Plazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

a) Que se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo.

b) O 31 de decembro de 2019.

Incompatibilidades

As operacións financeiras concedidas ao amparo destas bases inclúen unha axuda implícita, equivalente ao aforro da carga financeira que supón para a beneficiaria respecto dunha operación alternativa que poderían obter no mercado financeiro.

A subvención bruta equivalente en base á diferenza entre o tipo de xuros aprobado e os xuros de mercado recollerase no acordo de Concesión e serán determinados polo Igape coa metodoloxía descrita no Anexo 2. A beneficiaria aceptará a contía determinada cando instrumente a operación, obrigándose a reintegrar a vantaxe financeira da que gozase indebidamente no caso de incumprimento das condicións da axuda. 2.

As subvencións implícitas das operacións de financiamento reguladas nas presentes bases, terán a consideración de axudas de mínimis.

A concesión destas axudas queda supeditada ao cumprimento da normativa vixente e, en especial a da Unión Europea. Nestes termos serán compatibles con outras a condición de que se cumpran as seguintes condicións:

a) O importe conxunto non supere os límites máximos de intensidade da axuda resultante da normativa de aplicación. En particular, serán compatibles con outras axudas de mínimis, sempre que o importe total que se conceda a unha mesma empresa non supere 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais. Este límite será de 100.000 euros para as empresas que realicen por conta allea transporte de mercadorías por estrada.

b) O gasto financiado co cargo ao préstamo IFI non estea subvencionada por FEDER ou outro fondo ou instrumento da Unión. En ningún caso, ailladamente ou en concorrencia con outras axudas, poderá subvencionarse un gasto superior ao do custo total subvencionable do proxecto.

Non se poderán utilizar as operacións financeiras reguladas nestas Bases para prefinanciar outras subvencións. Non se utilizarán outras subvencións para reembolsar as operacións financeiras reguladas nestas bases.

Referencia legislativa

Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG Nº206 do 30/10/2017) - Bases reguladoras
Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG Nº230 do 04/12/2017) - Corrección de erros
Resolución do 27 de decembro de 2018 (DOG Nº247 do 28/12/2018) - Modificación das bases
Resolución do 7 de outubro de 2019 (DOG Nº197 do 16/10/2019) - Modificación das bases

Información y tramitación en

1. Para presentar unha solicitude de axuda o interesado deberá cubrir previamente un formulario descritivo das circunstancias do solicitante e do proxecto a través da aplicación establecida na dirección da internet http://www.igape.es/gl/oficina-virtual

Unha vez xerada a solicitude deberase presentar obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario de solicitude normalizado co IDE (anexo 5.1). As solicitudes de préstamo e achega da documentación realizarase por medios electrónicos, incluídas persoas físicas.

Será necesario que o asinante da solicitude teña a representación da empresa ou entidade solicitante. Esta representación deberá ser individual ou solidaria, de maneira que coa súa firma baste para acreditar a vontade do solicitante. O asinante deberá posuír un certificado dixital en vigor baixo a norma X.509 V3 válido.

2. As persoas interesadas deberán achegar xunto coa solicitude a seguinte documentación:

a) Documentación específica para esta liña:

-Certificado de vida laboral de todos os socios.
-Declaración asinada por todos os promotores que, cumprindo as condicións de novo emprendedor, vaian dedicarse en exclusiva ao proxecto empresarial para o cal se solicita axuda.
-Plan de empresa, que se deberá achegar como documento ao formulario electrónico de solicitude.
-Certificación do órgano competente da Xunta de Galicia da obtención da cualificación do proxecto como iniciativa de emprego de base tecnolóxica (IEBT), só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
-Comunicación emitida pola entidade bancaria e/ou copia da póliza ou escritura de formalización da operación á que se refire o punto D.5 do presente Anexo.

b) Informe detallado da Central de Información de Riscos do Banco de España (CIR) correspondente ao último período dispoñible, consistente nun arquivo en formato PDF asinado electronicamente que o solicitante deberá obter da Oficina Virtual do Banco de España (actualmente na dirección da internet https://sedeelectronica.bde.es)

c) En caso de sociedades mercantís: 1º Escritura de constitución e dos estatutos debidamente inscritas no rexistro competente e as súas modificacións posteriores, e poder do representante que presenta a solicitude, inscrito, no seu caso, no rexistro competente. 2º Contas anuais correspondente ao último exercicio pechado. 3º Balance e conta de resultados recentes, asinados polos administradores.

d) En caso de sociedades en constitución:
1º Certificado do Rexistro Xeral de Sociedades Mercantís da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado do Ministerio de Xustiza, ou do rexistro competente, de non figurar inscrita a futura denominación social da entidade que se vai a constituír.

2º Proxecto de estatutos da sociedade. Nestes casos deberá acreditarse a válida constitución da sociedade con anterioridade a ditarse a proposta de resolución. A tal fin, terá que ser presentada no Igape a escritura de constitución e estatutos debidamente inscritos no rexistro competente, no prazo máximo dun mes desde a presentación da instancia de solicitude..

e) No caso de persoas físicas ou comunidades de bens: copias das declaracións de IVE: resumo anual do exercicio anterior e liquidacións periódicas do exercicio corrente.

f) Copia da declaración de solicitude de impacto ambiental, ou declaración responsable de non ter que realizala, se é o caso.

g) En caso de actividades situadas en zonas naturais protexidas, descrición completa das actividades afectadas, ou declaración responsable de non estar as actividades situadas en zonas naturais protexidas.

h) No seu caso, proxecto técnico elaborado para a obtención da correspondente licenza urbanística no caso de proxectos que inclúan gastos de obra civil e cando sexa preceptiva dita licenza (construción ou reforma de nave, oficinas, locais comerciais, etc.). Exceptúase da necesidade de presentación de proxecto técnico a execución de obras ou instalacións menores.

i) Relación detallada dos investimentos a realizar, distinguindo entre bens novos e usados.

j) Copia do contrato de aluguer/concesión das instalacións obxecto do proxecto de investimento, no seu caso.

k) Complementariamente o Igape poderá solicitar a achega con carácter facultativo daqueloutra documentación xustificativa para os efectos de valoración do risco.

Observaciones

1. O prazo máximo para dispoñer dos fondos obtidos dos préstamos e o número máximo de disposicións será o establecido no acordo de concesión. En todo caso este prazo non superará o 31 de decembro de 2020 nin o período de carencia na amortización do préstamo.

2. O desembolso das operacións financeiras realizarase a solicitude da beneficiaria, conforme ao modelo do Anexo 5.2, xunto á documentación xustificativa do cumprimento de condicións para a disposición que se establecen no Anexo 1 para cada modalidade de préstamo, e no acordo individual de concesión.

3. Con carácter previo ou simultáneo ao desembolso da primeira disposición dos fondos, a titular deberá presentar ante o Igape primeira copia da escritura ou póliza de préstamo debidamente liquidada e rexistrada, e será requisito que as garantías que, no seu caso, se establezan no acordo de concesión estean debidamente inscritas nos rexistros que correspondan.

4. Transcorrido o prazo máximo de disposición sen que se dispoña da totalidade dos fondos, salvo xustificación por razóns que motiven a concesión dunha prórroga do devandito prazo, o importe da operación financeira quedará fixado no importe efectivamente disposto. Neste suposto o Igape emitirá resolución anulando do compromiso pola parte non disposta e axustarase o importe da subvención bruta equivalente implícita no produto ao importe efectivamente utilizado.

5. Os fondos obtidos da operación financeira deberán ser aplicados exclusivamente ao pago dos conceptos de gasto financiables aprobados no acordo de concesión.

6. Para a parte dos fondos da operación destinados a financiar capital circulante, a beneficiaria abrirá unha conta corrente específica nunha entidade financeira, coa operativa sinalada no artigo 3.1.d.3.