El plazo de presentación finalizó el 02/07/2010

AXUDAS A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ACCESIBLES

Finalidad / Objetivo

Concesión das subvencións da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para que as empresas prestadoras de servizos de transporte público regular permanente de viaxeiros de uso xeral suxeitas a concesión administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia poidan adquirir vehículos accesibles para persoas con mobilidade reducida.

Tipos de apoyo

Axudas en réxime de concorrencia non competitiva

Beneficiarios potenciales

Empresas prestadoras de servizos de transporte público regular permanente de viaxeiros de uso xeral suxeitas a concesión administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia.

Sectores incentivables

Transporte de viaxeiros

Cualificación requerida del proyecto

1. Con cargo a esta orde será subvencionable a adquisición de vehículos destinados ao transporte interurbano colectivo e de capacidade superior a nove prazas, incluído o condutor, que reúnan as seguintes condicións:


a) Que estean adaptados para o seu uso por persoas con mobilidade reducida. Para estes efectos, os vehículos deberán reunir as condicións previstas no Real decreto 1544/2007, do 23 de novembro, polo que se regulan as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos modos de transporte para persoas con minusvalidez. Ademais, e en todo caso, as actuacións de accesibilidade que se realicen nos vehículos deberán reunir, cando menos, as especificacións contidas na Directiva 2001/85/CE, do 20 de novembro.


As condicións mínimas de accesibilidade establecidas polas anteditas normas recóllense resumidamente no anexo I desta orde de convocatoria.


b) Os vehículos deberán ser adquiridos durante o ano 2010.

c) En ningún caso se admitirán como subvencionables os vehículos de segunda man nin os adscritos ao Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para Persoas con Discapacidade e/ou Dependentes (065).


2. Entenderase como actuación subvencionable a adquisición mediante arrendamento financeiro (leasing), mais neste caso a subvención cubrirá unicamente os gastos de capital que se realicen durante o ano 2010.

Inversiones o gastos computables

Será subvencionable a adquisición de vehículos destinados ao transporte interurbano colectivo e de capacidade superior a nove prazas, incluído o condutor, que reúnan as seguintes condicións:

a) Que estean adaptados para o seu uso por persoas con mobilidade reducida. Para estes efectos, os vehículos deberán reunir as condicións previstas no Real decreto 1544/2007, do 23 de novembro, polo que se regulan as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos modos de transporte para persoas con minusvalidez.
As condicións mínimas de accesibilidade establecidas polas anteditas normas recóllense resumidamente no anexo I desta orde de convocatoria.

b) Os vehículos deberán ser adquiridos durante o ano 2009.

Entenderase como actuación subvencionable a adquisición mediante arrendamento financeiro (leasing), mais neste caso a subvención cubrirá unicamente os gastos de capital que se realicen durante o ano 2009.

Cuantía de las ayudas

A contía de cada subvención por vehículo será a que resulte de dividir o importe sinalado no número 2 deste artigo polo número de vehículos que figuren nas solicitudes que cumpran os requisitos fixados nesta orde. Porén, esa cantidade en ningún caso poderá exceder dos 24.000 euros

Plazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 2 de xullo de 2010, incluído.

Incompatibilidades

As subvencións obxecto desta orde decláranse compatibles, de ser o caso, con outras achegas, axudas ou subvencións que para a mesma finalidade poida obter a entidade beneficiaria; non obstante, a suma total de todas elas nunca poderá superar o custo da actividade subvencionada.

Referencia legislativa

Orde do 4 de maio de 2010 (DOG Nº96 do 24/05/2010) - Bases reguladoras

Información y tramitación en

Información na Dirección Xeral de Mobilidade. Os teléfonos 981 54 45 02 e 981 54 45 85 da devandita dirección xeral.

Observaciones

Unha vez notificado o outorgamento da axuda e, en todo caso, antes do 30 de novembro de 2010, o interesado deberá presentar ante a Dirección Xeral de Mobilidade a factura de compra do vehículo subvencionado e o xustificante da transferencia ou transferencias bancarias do seu aboamento.