RESULTADO DE LA BUSQUEDA
 
 
IGAP-DEFINICIN DE MICROEMPRESAS, PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (PEMES)

IGAP-APOIO FINANCEIRO 2004-2006 S PEMES GALEGAS (OPERACINS TIPO A)

IGAP-APOIO FINANCEIRO 2004-2006 S PEMES GALEGAS (OPERACINS TIPO B)

IGAP-APOIO FINANCEIRO 2004-2006 S INVESTIMENTOS DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO.

IGAP-MEDIDAS DE APOIO FINANCEIRO COMERCIO POLO MIDO NA COMUNIDADE AUTNOMA DE GALICIA 2004-2006.

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO ESPECFICO DE MICROCRDITOS (CONVENIO IGAPE- SGRs - EEFFs) -sen cupo

IGAP-MELLORA COMPETITIVA DA PEME GALEGA - BASE 3 - APOIOS IMPLANTACIN DE PROXECTOS DE MELLORA COMPETITIVA DE CARCTER XERAL

IGAP-MELLORA COMPETITIVA DA PEME GALEGA - BASE 4 - INICIATIVAS EN MATERIA DE DIFUSIN E DIVULGACIN DE TCNICAS DIRIXIDAS MELLORA COMPETITIVA DAS PEMES

IGAP-PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 6) - PROXECTOS PROPOSTOS POR PEMES INDIVIDUAIS: CALIDADE

IGAP-PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 6) - PROXECTOS PROPOSTOS POR PEMES INDIVIDUAIS: PRIMEIRA EXPANSIN DA PEME

IGAP-PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 6) - PROXECTOS PROPOSTOS POR PEMES INDIVIDUAIS: DESEO

IGAP-PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 5) - PROXECTOS PROPOSTOS POR OOII: SOCIEDADE DA INFORMACIN

IGAP-APOIOS FIANCEIROS SOBRE O INVESTIMENTO E GASTOS DE IMPLANTACIN DO PROXECTO EMPRENDEDOR.

IGAP-APOIOS ELABORACIN E FORMACIN DO PLAN DE EMPRESA.

IGAP-PRSTAMOS PARA FINANCIAR PROXECTOS EMPRENDEDORES.

IGAP-PROXECTOS EMPRESARIAIS DE INVESTIMENTO - Bases 2005

IGAP-INCENTIVOS ECONMICOS REXIONAIS

IGAP-MEDIDAS DE APOIO A PROXECTOS AMBIENTAIS.

IGAP-SUBVENCINS PARA A POSTA EN MARCHA DE CENTROS RESIDENCIAIS PARA MAIORES ASISTIDOS DE INICIATIVA PRIVADA. (sen cupo)

IGAP-AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIN A EMPRESAS EN CRISE.

IGAP-PRSTAMOS PARA FINANCIAR PRODUCINS AUDIOVISUAIS EN GALICIA.

IGAP-REGULACIN DE AVAIS

IGAP-APOIO FINANCEIRO 2004-2006 AO SECTOR DO TRANSPORTE PBLICO POR ESTRADA DE GALICIA PARA A RENOVACIN DA FLOTA DE VEHCULOS (sen cupo)

IGAP-AVAIS PARA A ADQUISICIN DE DEREITOS DE PESCA (Bases 2004)

IGAP-MEDIDAS DE APOIO E INCENTIVO MODERNIZACIN DE ESTABLECEMENTOS DE HOSTALERA EN DETERMINADAS ZONAS DA COSTA DA MORTE ESPECIALMENTE AFECTADAS POLA CATSTROFE DO PETROLEIRO PRESTIGE

IGAP-SERVIZO DE ELABORACIN DO DIAGNSTICO EMPRESARIAL.

IGAP-PRSTAMOS PARA FINANCIAR PROXECTOS EN MATERIA DE INNOVACIN TECNOLXICA

IGAP-CONVENIO COLABORACIN ENTRE IGAPE E CESCE PARA SEGUROS EXPORTACIN

IGAP-BASES REGULADORAS DE AXUDAS S PEMES PARA A ELABORACIN DO DIAGNSTICO EMPRESARIAL

IGAP-AXUDAS S PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIN LABORAL

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO PARA EMPRESAS GALEGAS PRODUTORAS DE MEXILLN

IGAP-PROGRAMA DE EMPRENDEDORES - BASE 3 - APOIOS ORIENTADOS A DETERMINAR A VIABILIDADE DUN PROXECTO EMPRESARIAL

IGAP-PROGRAMA DE EMPRENDEDORES - BASE 4 - APOIOS ORIENTADOS A FACILITAR A IMPLANTACIN DUN PROXECTO EMPRESARIAL (Sen fondos)

IGAP-PROGRAMA DE EMPRENDEDORES - BASE 5 - APOIOS ORIENTADOS DIFUSIN DA CULTURA EMPRENDEDORA

IGAP-MELLORA DA PRODUCTIVIDADE - BASE 3.1 - INICIATIVAS DE DIFUSIN REALIZADAS POR ORGANISMOS INTERMEDIOS

IGAP-MELLORA DA PRODUCTIVIDADE - BASE 3.2 - INVESTIMENTO E DESENVOLVEMENTO TECNOLXICO DAS PEMES

IGAP-MELLORA DA PRODUCTIVIDADE - BASE 3.3 - PROXECTOS DIRIXIDOS A MELLORAR A ORGANIZACIN MEDIANTE A CONSULTORA DE PROCESO E A IMPLANTACIN DE FERRAMENTAS DE XESTIN E CADROS DE MANDO.

IGAP-MELLORA DA PRODUCTIVIDADE - BASE 3.4 - PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO TECNOLXICO PRECOMPETITIVO.

IGAP-MELLORA DA PRODUCTIVIDADE - BASE 3.5 - PROXECTOS TRACTORES DE EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARE EN CDIGO ABERTO.

IGAP-PROGRAMA DE ACCIN EXTERIOR - BASE 6 - LIA DE DIAGNSTICOS DE INTERNACIONALIZACIN

IGAP-PROGRAMA DE ACCIN EXTERIOR - BASE 7 - LIA DE ESTUDOS DE MERCADO

IGAP-PROGRAMA DE ACCIN EXTERIOR - BASE 8 - LIA DE PROMOCIN EXTERIOR EN NOVOS MERCADOS

IGAP-PROGRAMA DE ACCIN EXTERIOR - BASE 9 - LIA DE COOPERACIN INTERNACIONAL

IGAP-PROGRAMA DE ACCIN EXTERIOR - BASE 10 - LIA DE APOIO INTEREMPRESARIAL

IGAP-CONVENIO DE PRSTAMOS IGAPE-ICO 2006

IGAP-CAPITAL HUMANO - BASE 4 - CREACIN E EXTENSIN DE NOVOS PERFS PROFESIONAIS

IGAP-CAPITAL HUMANO - BASE 5 - APOIOS ORIENTADOS POSTA EN MARCHA DE PROXECTOS COLABORATIVOS.

IGAP-CAPITAL HUMANO - BASE 6 - XERACIN DE ESPAZOS COLABORATIVOS DE INNOVACIN

IGAP-PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 6) - PROXECTOS PROPOSTOS POR PEMES INDIVIDUAIS: EMPRESA FAMILIAR

IGAP-PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 5) - PROXECTOS PROPOSTOS POR OOII: INNOVACIN DE PROCESOS, XESTIN E ORGANIZACIN

IGAP-PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 5) - PROXECTOS PROPOSTOS POR OOII: INNOVACIN EN TCNICAS EMPRESARIAIS

IGAP-PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 5) - PROXECTOS PROPOSTOS POR OOII: PROXECTOS PROMOVIDOS POR ORGANIZACINS TIPO CLSTER GALEGAS

IGAP-BOLSAS DE PROMOCIN EXTERIOR 2011

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO ESPECIFICA PARA AS PEMES PRODUTORAS DE UVA

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO ESPECFICA PARA EMPRENDEDORES (IGAPE - SGRs - EEFFs)

IGAP-LIA DE AVAIS PARA FINANCIAR A ADQUISICIN DE DEREITOS DE PESCA (2006)

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO ESPECFICA PARA PROXECTOS DE INNOVACIN (IGAPE - SGRs - EEFFs)

IGAP-IG127 - INNOEMPRESA: NOVOS MODELOS EMPRESARIAIS INNOVADORES QUE INCIDAN NA MELLORA DAS DIFERENTES REAS DA EMPRESA - Bases 2007

IGAP-IG106 - AXUDAS A PROXECTOS MEDIOAMBIENTAIS DE NOVOS EMPRAZAMENTOS E AMPLIACINS SUPERIORES A 3.000.000 (Artigo 6.4.2)

IGAP-IG126 - REDE IGAPE - ORGANISMOS GALEGOS DE APOIO A EMPRENDEDORES (Artigo 9.1.2) - Bases 2007

IGAP-IG125 - REDE IGAPE - TECIDO ASOCIATIVO GALEGO (Artigo 9.1.1) - Bases 2007

IGAP-IG124 - MISIONS INVERSAS DE CALQUERA PAIS ESTRANXEIRO A GALICIA (Artigo 8.1.2) - Bases 2007

IGAP-IG123 - MISIONS DIRECTAS A ALEMANIA, POLONIA, CHINA, XAPON E EEUU (Artigo 8.1.1) - Bases 2007

IGAP-IG122 - POSTA EN MARCHA E IMPLANTACIN DE PLANS COOPERATIVOS PREVIAMENTE CONSENSUADOS (Artigo 7.1.4) - Bases 2007

IGAP-IG121 - PREPARACIN DE PROXECTOS DE INNOVACIN PARA CONCORRER A CONVOCATORIAS PBLICAS ESTATAIS OU EUROPEAS (Artigo 7.1.2)

IGAP-IG120 - PROXECTOS DE COORDINACIN PBLICO-PRIVADA DE PLANS PREEXISTENTES (Artigo 7.1.2) - Bases 2007

IGAP-IG119 - ELABORACIN DE PLANS ESTRATXICOS, DE INNOVACIN E COMPETITIVIDADE, OU DE INTERNACIONALIZACIN, COOPERATIVOS (Artigo 7.1.1) - Bases 2007

IGAP-IG118 - PROXECTOS QUE PROPOAN A PARTICIPACIN DINAMIZADA DUN CONXUNTO DE PEMES NUN ESPAZO FSICO OU VIRTUAL (Artigo 6.1.3) - Bases 2007

IGAP-IG100 - INVESTIMENTO EN NOVOS EMPRAZAMENTOS, AMPLIACION OU MODERNIZACION DE INSTALACIONS PREEXISTENTES (Artigo 4.1.1) - Bases 2007

IGAP-IG101 - INVESTIMENTO EN NOVOS CENTROS DE SERVIZOS AVANZADOS, INTENSIVOS EN CREACION DE EMPREGO (Artigo 4.1.2) - Bases 2007

IGAP-IG102 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL DE CARCTER TECNOLOXICO (Artigo 5.1.1)

IGAP-IG103 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO TECNOLOXICO DAS PEMES (Artigo 5.1.2) - Bases 2007

IGAP-IG104 - CONSULTORIA DE PROCESO E IMPLANTACIN DE FERRAMENTAS DE XESTIN E CADROS DE MANDO (Artigo 5.1.3) - Bases 2007

IGAP-IG105 - AXUDAS A PROXECTOS MEDIOAMBIENTIS DE AMPLIACIN ATA 3.000.000 (Artigo 6.4.1)

IGAP-IG107 - PROXECTOS EMPRESARIAIS DE NOVOS EMPRENDEDORES (Artigo 7) - Bases 2007

IGAP-IG108 - DIAGNOSE, ELABORACION DE ESTUDOS E IMPLANTACION DE MEDIDAS (Artigo 4)- Bases 2007

IGAP-IG109 - PROXECTOS DE DESEO (Artigo 5) - Base 2007

IGAP-IG110 - PRESENZA NUN DETERMINADO EVENTO EXPOSITIVO INTERNACIONAL (Artigo 6.1.1) - Bases 2007

IGAP-IG111 - PROXECTOS DE COOPERACIN, DIRIXIDOS CREACIN DE ALIANZAS INTEREMPRESARIAIS (Artigo 6.1.2) - Bases 2007

IGAP-IG112 - PROXECTOS DE CONTRATACIN DE PERSOAL CUALIFICADO (Artigo 7) - Bases 2007

IGAP-IG113 - PROXECTOS TRACTORES DE EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARE EN CDIGO ABERTO (Artigo 8) - Bases 2007

IGAP-IG114 - AXUDAS A INICIATIVAS DE DIFUSIN (ART.4) - Convocatoria 2007

IGAP-IG115 - PROXECTOS DE SERVIZOS MANCOMUNADOS (Artigo 5) - Bases 2007

IGAP-IG116 - PROXECTOS DE BENCHMARKING EMPRESARIAL (Artigo 6.1.1) - Bases 2007

IGAP-IG117 - PROXECTOS DE ESPECIALIZACIN PROFESIONAL (Artigo 6.1.2) - Bases 2007

IGAP-IG128 - INNOEMPRESA: DIAGNSTICOS INTEGRAIS DE SITUACIN E ELABORACIN E IMPLANTACIN DE PLANS ESTRATXICOS - Bases 2007

IGAP-IG129 - INNOEMPRESA: PROXECTOS DE DESEO DE NOVO PRODUTO - Bases 2007

IGAP-IG130 - INNOEMPRESA: DIAGNSTICOS TECNOLXICOS E PLANS DE MELLORA TECNOLXICA - Bases 2007

IGAP-IG131 - INNOEMPRESA: DESENVOLVEMENTO TECNOLXICO APLICADO - Bases 2007

IGAP-IG132 - INNOEMPRESA: IMPLANTACIN E CERTIFICACIN DE PROXECTOS DE I+D+I E DE SISTEMAS DE XESTIN - Bases 2007

IGAP-IG133 - INNOEMPRESA: IMPLANTACIN E CERTIFICACIN DE SIST. DE XESTIN MEDIOAMBIENTAL, CALIDADE E MEDIOAMBIENTE, EXCELENCIA EMPRESARIAL E SEGURIDADE DA INFORMACIN - Bases 2007

IGAP-IG134 - INNOEMPRESA: PROXECTOS INTEGRADOS DESTINADOS A MELLORAR PROCESOS E PRODUTOS DE EMPRESAS RELACIONADAS POLA CADEA DE VALOR - Bases 2007

IGAP-IG135 - INNOEMPRESA: IDENTIFICACIN DE NECESIDADES TECNOLXICAS, DESENVOLVEMENTO DE SOLUCINS TCNICAS E ORGANIZATIVAS E USO DE SERVIZOS AVANZADOS COMPARTIDOS POR GRUPOS DE PEMES - Bases 2007

IGAP-CONVENIO IGAPE-ICO-EEFF 2007

IGAP-IG136 - CONVENIO IGAPE-SGR-EEFF: LIA MICROEMPRESAS

IGAP-IG137 - CONVENIO IGAPE-SGR-EEFF: LIA PEME XOVE

IGAP-IG138 - CONVENIO IGAPE-SGR-EEFF: LIA PEME COMPETITIVA

IGAP-IG139 - APOIO FINANCIEIRO AOS ESTABLECEMENTOS TURSTICOS, HOSTALARA E COMERCIO RETALLISTA NAS COMARCAS DE FERROL, EUME E ORTEGAL

IGAP-CONVOCATORIA DE 8 BOLSAS DE FORMACIN E PRCTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL EN GALICIA PARA DESCENDENTES DE GALEGOS RESIDENTES FRA DE ESPAA

IGAP-IG140 - PRSTAMOS PARA FINANCIAR PRODUCCINS AUDIOVISUAIS PARTICIPADAS POR PRODUTORAS GALEGAS (LIA PRODUCIN AUDIOVISUAL)

IGAP-IG141 - PRSTAMOS PARA FINANCIAR INVESTIMENTOS EN BENS DE EQUIPO PARA PEMES DO SECTOR AUDIOVISUAL E A SA INDUSTRIA AUXILIAR (LIA INDUSTRIA AUDIOVISUAL)

IGAP-PREMIOS A PROXECTOS EMPRESARIAIS DE COLABORACIN ENTRE EMPRESARIOS GALEGOS E DE ORIXE GALEGA NO EXTERIOR

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO ESPECFICO PARA OS PRODUTORES GALEGOS DE UVA

IGAP-BEI 2007: PRSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN GALICIA CON FONDOS DO BANCO EUROPEO DE INVESTIMENTOS

IGAP-AXUDAS PARA TITULARES DE EXPLOTACINS GALEGAS DE GANDO PORCINO E CUNICULTURA

IGAP-SELECCIN DE ENTIDADES DE ACOLLIDA PARA O DESENVOLVEMENTO EN GALICIA DE 8 BOLSAS DE COMERCIO INTERNACIONAL

IGAP-IG136 - CONVENIO IGAPE-SGR-EEFF: LIA MICROEMPRESAS 2008

IGAP-IG137 - CONVENIO IGAPE-SGR-EEFF: LIA PEME XOVE 2008

IGAP-IG138 - CONVENIO IGAPE-SGR-EEFF: LIA PEME COMPETITIVA 2008

IGAP-IG100 - INVESTIMENTO EMPRESARIAL SUPERIOR A 500.000 (ART. 4.1) - Bases 2008

IGAP-IG101 - PROXECTOS DE SERVIZOS AVANZADOS INTENSIVOS EN EMPREGO (ART.4.2) - Bases 2008

IGAP-IG107 - PROXECTOS EMPRESARIAIS DE NOVOS EMPRENDEDORES (ART. 6)

IGAP-IG108 - ESTUDOS, ASISTENCIA TCNICA E PREPARACIN DE PROXECTOS (ART. 4)

IGAP-IG109 - PROXECTOS DE DESEO (2008)

IGAP-IG113 - PROXECTOS TRACTORES DE EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARE EN CDIGO ABERTO (ART.7)

IGAP-IG148 - INCENTIVOS FORMACIN EMPRESARIAL (ART.6)

IGAP-IG115 - PROXECTOS DE SERVIZOS MANCOMUNADOS (ART. 5)

IGAP-IG116 - PROXECTOS DE BENCHMARKING EMPRESARIAL (ART. 6.1.1)

IGAP-IG117 - PROXECTOS DE CUALIFICACIN PROFESIONAL (ART.6.1.2)

IGAP-IG118 - PROXECTOS TUTELADOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA PARA A XERACIN DE PROXECTOS DE INNOVACIN COOPERATIVOS (ART.6.1.3)

IGAP-IG119 - PROXECTOS DE ELABORACIN DE PLANS ESTRATXICOS, DE INNOVACIN E COMPETITIVADE, COOPERATIVOS (ART.7.1.1)

IGAP-IG122 - AEIs: POSTA EN MARCHA E IMPLANTACIN DE PLANS COOPERATIVOS PREVIAMENTE CONSENSUADOS (ART. 7.1.3)

IGAP-CONVENIO IGAPE-ICO-EEFF 2008

IGAP-IG114 - AXUDAS A INICIATIVAS DE DIFUSIN (ART.4)

IGAP-IG103 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO PARA INNOVACIN OU MELLORA TECNOLXICA DAS PEMES (ART.5.3)

IGAP-IG104 - CONSULTORIA DE PROCESO E IMPLANTACIN DE FERRAMENTAS DE XESTIN E CADROS DE MANDO (ART.5.4)

IGAP-IG149 - AXUDAS PARA O APOIO AOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS DO SECTOR TRANSPORTE PBLICO DE VIAXEIROS POR ESTRADA

IGAP-IG150 - INTERNACIONAL - ELABORACION DE DIAGNSTICOS EMPRESARIAIS DA CAPACIDADE DE INTERNACIONALIZACIN (2008)

IGAP-IG151 - INTERNACIONAL - ELABORACIN DE ESTUDOS E INVESTIGACIN DE MERCADOS INTERNACIONAIS (2008)

IGAP-IG154 - INTERNACIONAL - MISINS INTERNACIONAIS TECNOLXICAS (Art.13)

IGAP-IG155 - INTERNACIONAL - ASISTENCIA TCNICA PARA A PARTICIPACIN EN LICITACINS PBLICAS INTERNACIONAIS (Art.15)

IGAP-IG157 - INTERNACIONAL - IDENTIFICACIN E IMPLANTACIN DE BOAS PRCTICAS E PROXECTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA NO MBITO INTERNACIONAL (Art.18)

IGAP-IG158 - INTERNACIONAL - PROSPECCIN E PRIMEIRA IMPLANTACIN COMERCIAL CONXUNTA NO ESTRANXEIRO (Art.19)

IGAP-IG110 - INTERNACIONAL - PARTICIPACIN EN EVENTOS EXPOSITIVOS INTERNACIONAIS (Art. 9)

IGAP-IG159 - BONIFICACIN DE XUROS DE PRSTAMOS FORMALIZADOS POR TITULARES DE EXPLOTACINS GANDEIRAS

IGAP-IG111 - INTERNACIONAL - PROXECTOS DE COOPERACIN INTERNACIONAL (Art. 16)

IGAP-IG123 - INTERNACIONAL - MISINS EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS DIRECTAS (Art.11)

IGAP-IG124 - INTERNACIONAL - MISINS INTERNACIONAIS INVERSAS DE CALQUERA PAS ESTRANXEIRO A GALICIA (Art.14)

IGAP-IG156 - INTERNACIONAL - INICIATIVAS DE DIFUSIN EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIN (Art.17)

IGAP-IG152 - INTERNACIONAL - PARTICIPACINS AGRUPADAS ORGANIZADAS POLO IGAPE EN EVENTOS EXPOSITIVOS INTERNACIONAIS (2008)

IGAP-IG153 - INTERNACIONAL - PARTICIPACIN EN MISINS EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS DIRECTAS ORGANIZADAS POLO IGAPE (Art.12)

IGAP-II EDICIN DOS PREMIOS S INICIATIVAS PARA O FOMENTO DA CREATIVIDADE APLICADA

IGAP-IG162 - LIA 1- PROGRAMA DE APOIO AO CIRCULANTE (2008)

IGAP-IG163 - LIA 2 - PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE PASIVOS (2008)

IGAP-IG164 - LIA 3 - PROGRAMA DE AMPLIACIN DE CAPITAL SOCIAL (2008)

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO ESPECIFICA PARA AS PEMES PRODUTORAS DE UVA (2010)

IGAP-IG165 - ANLISE EMPRESARIAL DAS EMPRESAS GALEGAS CARA O ACCESO MERCADO ALTERNATIVO BURSALTIL (M.A.B)

IGAP-BEI 2009: PRSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN GALICIA CON FONDOS DO BANCO EUROPEO DE INVESTIMENTOS

IGAP-CONVENIO IGAPE-ICO-EEFF 2009

IGAP-PLAN REMVETE GALICIA 2009 - AXUDAS A PEMES E PARTICULARES PARA RENOVACIN DE AUTOMBILES

IGAP-IG136 - LIA MICROEMPRESAS 2009 - PROGRAMA RE-IMAXINA

IGAP-IG137 - LIA PEME XOVE 2009 - PROGRAMA RE-IMAXINA

IGAP-IG138 - LIA PEME COMPETITIVA 2009 - PROGRAMA RE-IMAXINA

IGAP-IG166 - AXUDAS PARA A CONTRATACIN DE XESTORES DE EXPORTACIN (2010)

IGAP-IG170 - AVAIS PARA O ACCESO A FINANCIAMENTO OPERATIVO ADICIONAL - PLAN RE-BROTE

IGAP-IG169 - LIA DE FINANCIAMENTO DE CIRCULANTE SUBSIDIADO E AVALADO PARA AUTNOMOS E MICROEMPRESA - PLAN RE-SOLVE 2009

IGAP-TIPOS DE XURO DE DIFERENTES CONVENIOS

IGAP-IG178 - AXUDA COMPLEMENTARIA AO PLAN RESOLVE PARA O SECTOR DO COMERCIO POLO MIDO

IGAP-BONIFICACIN DOS GASTOS FINANCIEIROS NOS PRSTAMOS DO IGAPE CON FONDOS DO BEI NO MARCO DO IMPULSA - LUGO E IMPULSA - OURENSE

IGAP-IG107 - RE-EMPRENDE 2010 - PROXECTOS DE CREACIN DE EMPRESAS OU INVESTIMENTOS EN EMPRESAS NOVAS PROMOVIDAS POR NOVOS EMPRENDEDORES

IGAP-IG156 - INTERNACIONAL - SEMINARIOS INTERNACIONALIZACIN (2010)

IGAP-IG151 - INTERNACIONAL - PLANIFICACION EXTERIOR (2010)

IGAP-IG171 - INTERNACIONAL - PARTICIPACIN EN EVENTOS EXPOSITIVOS INTERNACIONAIS CELEBRADOS EN GALICIA (2010)

IGAP-IG110 - INTERNACIONAL - PARTICIPACIN EN EVENTOS EXPOSITIVOS INTERNACIONAIS E PROMOCIONAIS CELEBRADOS FRA DE GALICIA (2010)

IGAP-IG123 - INTERNACIONAL - MISINS COMERCIAIS DIRECTAS (2010)

IGAP-IG124 - INTERNACIONAL - MISINS COMERCIAIS INVERSAS (2010)

IGAP-IG154 - INTERNACIONAL - MISINS INTERNACIONAIS TECNOLXICAS DIRECTAS E INVERSAS (2010)

IGAP-IG172 - INTERNACIONAL - MARKETING, COMUNICACIN, IMAXE E MARCA (2010)

IGAP-IG173 - INTERNACIONAL - PROSPECCIN INTERNACIONAL (2010)

IGAP-IG158 - INTERNACIONAL - PRIMEIRA IMPLANTACIN COMERCIAL CONXUNTA NO EXTERIOR (PLAN PRIMEX) (2010)

IGAP-IG119 - PROXECTOS DE ELABORACIN DE DIAGNSTICOS SECTORIAIS E PLANS ESTRATXICOS (2010)

IGAP-IG118 - PROXECTOS TUTELADOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA PARA A INNOVACIN (2010)

IGAP-IG177 - PROXECTOS DE INMERSIN PROFESIONAL (2010)

IGAP-IG148 - PROXECTOS DE FORMACIN EMPRESARIAL (2010)

IGAP-IG109 - PROXECTOS DE DESEO CORPORATIVO COMPARTIDO (2010)

IGAP-IG114 - PROXECTOS INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIN (2012)

IGAP-IG175 - PROXECTO DE CONSULTORA EXTERNA DIRIXIDOS ANLISE ECONMICO-FINANCIEIRA DAS PEMES

IGAP-IG176 - PROXECTOS DE TITORIZACIN DE INNOVACIN E COMPETITIVIDADE NAS PEMES (2010)

IGAP-IG174 - PROXECTOS DE MELLORA DOS EQUIPAMENTOS DAS PEMES DO SECTOR SERVIZOS CUN INVESTIMENTO SUPERIOR A 30.000 E ATA 200.000 (2012)

IGAP-IG108 - ESTUDOS E ANLISE PARA A TOMA DE MEDIDAS ESPECFICAS (2010)

IGAP-IG103 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO TECNOLXICO DAS PEMES ENTRE 100.000 E 500.000 (2012)

IGAP-IG127 - INNOEMPRESA: NOVOS MODELOS EMPRESARIAIS INNOVADORES MEDIANTE A IMPLANTACIN DE FERRAMENTAS DE XESTIN AVANZADA (2012)

IGAP-IG128 - INNOEMPRESA: REALIZACIN DE DIAGNSTICOS INTEGRAIS DE SITUACIN E ELABORACIN E IMPLANTACIN DE PLANS ESTRATXICOS (2010)

IGAP-IG135 - INNOEMPRESA: IDENTIFICACIN DE NECESIDADES TECNOLXICAS, DESENVOLVEMENTO DE SOLUCINS TCNICAS E ORGANIZATIVAS COMNS E UTILIZACIN DE SERVIZOS AVANZADOS (2012)

IGAP-IG134 - INNOEMPRESA: PROXECTOS PRESENTADOS POR GRUPOS DE EMPRESAS CUXA ACTIVIDADE FORME PARTE DA CADEA DE VALOR GLOBAL DUN PRODUCTO (2012)

IGAP-IG133 - INNOEMPRESA: IMPLANTACIN E CERTIFICACIN DE SISTEMAS ISO 14001, INTEGRADOS ISO 14001+ISO 9001, EFQM E ISO 27001 (2010)

IGAP-IG132 - INNOEMPRESA: IMPLANTACIN E CERTIFICACIN DAS NORMAS UNE 166.001 E UNE 166.002 (2012)

IGAP-IG131 - INNOEMPRESA: PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO TECNOLXICO APLICADO (2012)

IGAP-IG130 - INNOEMPRESA: DIAGNSTICOS TECNOLXICOS E PLANS DE MELLORA TECNOLXICA (2010)

IGAP-IG129 - INNOEMPRESA: DESEO DE NOVO PRODUTO (2012)

IGAP-IG139 - RE-INVIRTE FERROL - APOIO FINANCEIRO HOSTALARA, COMERCIO, TURISMO E SERVIZOS DAS COMARCAS DE FERROL, EUME E ORTEGAL

IGAP-PLAN REMVETE 2010 G - AXUDAS A PEMES E PARTICULARES PARA RENOVACIN DE AUTOMBILES

IGAP-IG100 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL SUPERIOR A 500.000 euros

IGAP-IG101 - SERVIZOS AVANZADOS INTENSIVOS EN EMPREGO

IGAP-IG181 - RE-SOLVE +: AMPLIACIN DE CAPITAL SOCIAL

IGAP-IG180 - RE-SOLVE +: REFINANCIAMENTO DE PASIVOS

IGAP-IG179 - RE-SOLVE +: APOIO AO CIRCULANTE

IGAP-IG183 - PLAN REMBLATE - AXUDA PARA A COMPRA DE MOBLES DE MADEIRA PARA O FOGAR E COLCHNS

IGAP-CONVENIO IGAPE-ICO-EEFF 2010

IGAP-IG140 - LIA DE FINANCIAMENTO SUBSIDIADO PARA PRODUCCINS AUDIOVISUAIS

IGAP-III EDICIN DOS PREMIOS S INICIATIVAS PARA O FOMENTO DA CREATIVIDADE APLICADA

IGAP-IG158 - INTERNACIONAL - PRIMEIRA IMPLANTACIN PROMOCIONAL CONXUNTA NO EXTERIOR - Plan Primex (2011)

IGAP-IG173 - INTERNACIONAL - PROSPECCIN INTERNACIONAL (2011)

IGAP-IG172 - INTERNACIONAL - MARKETING, COMUNICACIN E MARCA (2011)

IGAP-IG154 - INTERNACIONAL - MISINS TECNOLXICAS DIRECTAS E INVERSAS (2011)

IGAP-IG124 - INTERNACIONAL - MISINS COMERCIAIS INVERSAS (2011)

IGAP-IG123 - INTERNACIONAL - MISINS COMERCIAIS DIRECTAS (2011)

IGAP-IG110 - INTERNACIONAL - LIA PARTICIPACIN EN EVENTOS EXPOSITIVOS E PROMOCIONAIS INTERNACIONAIS CELEBRADOS FRA DE GALICIA (2011)

IGAP-IG156 - INTERNACIONAL - SEMINARIOS INTERNACIONALIZACIN (2011)

IGAP-IG151 - INTERNACIONAL - LIA PLANIFICACIN EXTERIOR (2011)

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO ESPECFICA PARA AS PEMES PRODUTORAS DE UVA (2011)

IGAP-BEI 2011: PRSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN GALICIA CON FONDOS DO BANCO EUROPEO DE INVESTIMENTOS

IGAP-IG166 - AXUDAS PARA A CONTRATACIN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIN (2011)

IGAP-IG138 - LIA PEME COMPETITIVA 2011 - PROGRAMA RE-IMAXINA

IGAP-IG137 - LIA PEME XOVE 2011 - PROGRAMA RE-IMAXINA

IGAP-IG136 - LIA MICROCRDITOS 2011 - PROGRAMA RE-IMAXINA

IGAP-IG170 - PLAN RE-BROTE - AVAIS PARA O ACCESO A FINANCIAMENTO OPERATIVO ADICIONAL

IGAP-IG158 - INTERNACIONAL - PRIMEIRA IMPLANTACIN PROMOCIONAL CONXUNTA NO EXTERIOR - Plan Primex (2012)

IGAP-IG173 - INTERNACIONAL - LIA PROSPECCIN INTERNACIONAL (2012)

IGAP-IG124 - INTERNACIONAL - LIA MISINS INVERSAS (2012)

IGAP-IG172 - INTERNACIONAL - LIA MRKETING, COMUNICACIN E MARCA (2012)

IGAP-IG110 - INTERNACIONAL - LIA PARTICIPACIN EN EVENTOS EXPOSITIVOS QUE SE CELEBREN FRA DE ESPAA (2012)

IGAP-IG166 - AXUDAS PARA A CONTRATACIN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIN (2012)

IGAP-LIA DE FINANCIAMENTO ESPECFICA PARA AS PEMES PRODUTORAS DE UVA (2012)

IGAP-IG170 - RE-EXPORT 2012 - AVAIS PARA FACILITAR S EMPRESAS GALEGAS O ACCESO A FINANCIAMENTO DESTINADO ACTIVIDADE EXPORTADORA

IGAP-IG191 - BOLSAS FORMATIVAS PARA A REALIZACIN DE PROXECTOS DE MELLORA DAS PEMES GALEGAS

IGAP-IG107 - RE-EMPRENDE 2012 - PROXECTOS DE CREACIN DE EMPRESAS OU INVESTIMENTOS EN EMPRESAS NOVAS PROMOVIDAS POR NOVOS EMPRENDEDORES

IGAP-IG136 - PROGRAMA RE-IMAXINA - LIA MICROCRDITOS 2012

IGAP-IG137 - PROGRAMA RE-IMAXINA - LIA PEME XOVE 2012

IGAP-IG138 - PROGRAMA RE-IMAXINA - LIA PEME COMPETITIVA 2012

IGAP-IG170 - RE-EXPORT 2013 - AVAIS PARA FACILITAR S EMPRESAS GALEGAS O ACCESO A FINANCIAMENTO DESTINADO ACTIVIDADE EXPORTADORA

IGAP-IG190 - PRESTACIN DE SERVIZOS DO PROGRAMA REACCIONA

IGAP-IG192 - DIAGNSTICO DO POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIN - DIGAPEX

IGAP-IG114 - APOIO S INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIN (2013)

IGAP-IG107 - PROXECTOS DE CREACIN DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS OU REALIZACIN DE INVESTIMENTOS EN EMPRESAS NOVAS PROMOVIDAS POR NOVOS EMPRENDEDORES (2013)

IGAP-MICROCRDITOS 2013 - MICROCRDITOS AOS EMPRENDORES, AUTNOMOS E MICROEMPRESAS, AVALADOS POLAS SGRs

IGAP-IG135 - INNOEMPRESA: IDENTIFICACIN DE NECESIDADES TECNOLXICAS, DESENVOLVEMENTO DE SOLUCINS TCNICAS E ORGANIZATIVAS COMNS E UTILIZACIN DE SERVIZOS AVANZADOS (2013)

IGAP-IG134 - INNOEMPRESA: PROXECTOS DE INNOVACIN EN COLABORACIN NA CADEA DE VALOR (2013)

IGAP-IG132 - INNOEMPRESA: IMPLANTACIN E CERTIFICACIN DAS NORMAS UNE 166.001 E UNE 166.002 (2013)

IGAP-IG131 - INNOEMPRESA: PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO TECNOLXICO APLICADO (2013)

IGAP-IG129 - INNOEMPRESA: PROXECTOS DE DESEO DE NOVO PRODUTO (2013)

IGAP-IG127 - INNOEMPRESA: NOVOS MODELOS EMPRESARIAIS INNOVADORES MEDIANTE A IMPLANTACIN DE FERRAMENTAS DE XESTIN AVANZADA (2013)

IGAP-IG166 - AXUDAS PARA A CONTRATACIN DE XESTORES IGAPEX DE INTERNACIONALIZACIN (2013)

IGAP-IG174 - PROXECTOS DE EQUIPAMENTO DAS PEMES NO SECTOR SERVIZOS CUN INVESTIMENTO SUPERIOR A 30.000 E ATA 200.000 (2013)

IGAP-IG103 - PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TECNOLXICOS DAS PEMES ENTRE 300.001 EUROS E 500.000 EUROS (2013)

IGAP-BOLSAS DE FORMACIN EN PROMOCIN EXTERIOR 2013

IGAP-IG158 - INTERNACIONAL - PRIMEIRA IMPLANTACIN PROMOCIONAL CONXUNTA NO EXTERIOR - Plan Primex (2013)

IGAP-IG173 - INTERNACIONAL - LIA PROSPECCIN INTERNACIONAL (2013)

IGAP-IG124 - INTERNACIONAL - LIA MISINS INVERSAS (2013)

IGAP-IG179 - RE-SOLVE 2013: APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO

IGAP-IG193 - AXUDAS S AGRUPACINS EMPRESARIAIS (CLSTERS) INNOVADORAS

IGAP-IG194 - AXUDAS S EMPRESAS DO SECTOR TEXTIL-MODA-CONFECCIN PARA ACTUACINS E ESTRATEXIAS DE PROMOCIN E INTERNACIONALIZACIN

IGAP-IG195 - TRAMITACIN DE SOLICITUDES DE NOVACINS MODIFICATIVAS DE DIVERSOS PRSTAMOS DO IGAPE

IGAP-IG191 - BOLSAS FORMATIVAS PARA A REALIZACIN DE PROXECTOS DE MELLORA DAS PEMES GALEGAS (2013)

IGAP-IG196 - FINANCIAMENTO OPERATIVO ADEGAS - LIA DE CONFIRMING PARA A XESTIN DE PAGOS E FINANCIAMENTO DE COMPRA DE UVA DAS CAMPAAS 2013-2014-2015

IGAP-IG166 - CONTRATACIN DE XESTORES IGAPEX DE INTERNACIONALIZACIN (2014)

IGAP-IG158 - INTERNACIONAL - PRIMEIRA IMPLANTACIN PROMOCIONAL CONXUNTA NO EXTERIOR - Plan Primex (2014)

IGAP-IG114 - INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIN (2014)

IGAP-IG174 - PROXECTOS DE EQUIPAMENTO TECNOLXICO DAS PEMES NO SECTOR SERVIZOS ENTRE 30.000 E 200.000 EUROS (2014)

IGAP-IG107 - GALICIA EMPRENDE - PROXECTOS DE CREACIN DE EMPRESAS OU REALIZACIN DE INVESTIMENTOS EN EMPRESAS NOVAS PROMOVIDAS POR NOVOS EMPRENDEDORES (2014)

IGAP-IG100 - GALICIA INVISTE - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL

IGAP-IG101 - GALICIA INVISTE - SERVIZOS AVANZADOS INTENSIVOS EN EMPREGO

IGAP-IG179 - RE-SOLVE 2015: APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRENTE)

IGAP-APOIO FINANCEIRO S PEMES - BONIFICACIN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DE PRSTAMOS SUPERIORES A 25.000 EUROS CON FONDOS DO ICO 2014

IGAP-MICROCRDITOS - BONIFICACIN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DAS MICROEMPRESAS TITULARES DE PRSTAMOS INFERIORES A 25.000 EUROS CON FONDOS DO ICO 2014

IGAP-IG205 - PRSTAMOS JEREMIE - IGAPE

IGAP-IG194 - AXUDAS S EMPRESAS DO SECTOR TXTIL-MODA-CONFECCIN PARA ACTUACINS E ESTRATEXIAS DE PROMOCIN E INTERNACIONALIZACIN (2014)

IGAP-IG208 - INTERNACIONAL - AXUDAS AOS ORGANISMOS INTERMEDIOS PARA A REALIZACIN DE ACTUACINS E ESTRATEXIAS DE PROMOCIN E INTERNACIONALIZACIN DAS EMPRESAS GALEGAS

IGAP-IG209 - AVAIS PARA PEMES GALEGAS AUXILIARES DO SECTOR NAVAL PARA O ACCESO A FINANCIAMENTO OPERATIVO ADICIONAL

IGAP-IG213 - INVESTIMENTOS DAS PEMES EN EQUIPOS PRODUTIVOS (2015)

IGAP-IG107 - GALICIA EMPRENDE - AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES (2015)

IGAP-IG114 - INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIN (2015)

IGAP-IG191 - BOLSAS FORMATIVAS PARA A REALIZACIN DE PROXECTOS DE MELLORA DAS PEMES GALEGAS (2015)

IGAP-IG194 - AXUDAS S EMPRESAS DO SECTOR TXTIL-MODA-CONFECCIN PARA ACTUACINS E ESTRATEXIAS DE PROMOCIN E INTERNACIONALIZACIN (2015)

IGAP-IG166 - CONTRATACIN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIN (2015)

IGAP-IG212 - PROXECTOS COLABORATIVOS DE CAPACITACIN SECTORIAL (2015)

IGAP-IG204 - APOIO FINANCEIRO S PEMES - BONIFICACIN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DE PRSTAMOS SUPERIORES A 25.000 EUROS (2015)

IGAP-IG206 - BONIFICACIN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DAS MICROEMPRESAS TITULARES DE PRSTAMOS INFERIORES A 25.000 EUROS (2015)

IGAP-IG158 - PROMOCIN CONXUNTA EN MERCADOS EXTERIORES - Plan Primex (2015)

IGAP-IG219 - REFORMA15 - AXUDAS A PARTICULARES PARA A ADQUISICIN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIA E BAO (2015)

IGAP-IG220 - ADQUISICIN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIN EMPRESARIAL (2015)

IGAP-IG142 - PRSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR CIRCULANTE E INVESTIMENTOS CON FONDOS DO BEI (2015)

IGAP-IG114 - INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIN (2016)

IGAP-IG179 - RE-SOLVE 2016: APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRENTE)

IGAP-IG221 - APOIO AO ACCESO E ADECUACIN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS LEITEIRAS PARA REFINANCIAMENTO DE PASIVOS (LIA 1)

IGAP-IG227 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS (2016)

IGAP-IG223 - PREMIOS E AXUDAS AOS PROXECTOS PILOTO FBRICA 4.0 EN GALICIA (2016)

IGAP-IG222 - APOIO AO ACCESO E ADECUACIN DO FNANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS LEITEIRAS PARA O APOIO AO CIRCULANTE (LIA 2)

IGAP-IG107 - GALICIA EMPRENDE - AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES (2016)

IGAP-IG228 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (2016)

IGAP-IG166 - CONTRATACIN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIN (2016)

IGAP-IG230 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS 2016)

IGAP-IG208 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR CONXUNTA (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS) (2016)

IGAP-CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA 2016

IGAP-IG191 - BOLSAS FORMATIVAS PARA A REALIZACIN DE PROXECTOS DE MELLORA DAS PEMES GALEGAS (2016)

IGAP-IG229 - AXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIN INDUSTRIA 4.0

IGAP-IG218 - REFORMA16 - SELECCIN DE ENTIDADES COLABORADORAS (2016)

IGAP-IG219 - REFORMA16 - AXUDAS A PARTICULARES PARA A ADQUISICIN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIA E BAO (2016) - CRDITO ESGOTADO

IGAP-IG190 - AXUDAS AOS SERVIOS DE ANLISE POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIN E DESENVOLVEMENTO ESTRATXICO (PROGRAMA REACCIONA)

IGAP-IG206 - MICROCRDITOS - BONIFICACIN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DAS MICROEMPRESAS TITULARES DE PRSTAMOS INFERIORES A 25.000 EUROS (2016)

IGAP-IG204 - APOIO FINANCEIRO S PEMES - BONIFICACIN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DE PRSTAMOS SUPERIORES A 25.000 EUROS (2016)

IGAP-IG193 - AXUDAS S AGRUPACINS EMPRESARIAIS (CLUSTER) INNOVADORAS EN GALICIA (2016)

IGAP-AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN FOEXGA 2016-2017

IGAP-IG234 - PRSTAMOS DO IGAPE EN BENEFICIO DE PEMES E MICROEMPRESAS DE GALICIA (2016)

IGAP-IG236 - PROGRAMA REACCIONA TIC - AXUDAS AOS SERVIZOS DE ASISTENCIA, DIAGNSTICO E SOPORTE NA IMPLANTACIN DE SOLUCIN DE EMPRESA DIXITAL E INDUSTRIA 4.0 (2016)

IGAP-IG233 - GALICIA RURAL EMPRENDE - CREACIN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRCOLAS EN ZONAS RURAIS (2017)

IGAP-IG179 - RE-SOLVE 2017: APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRENTE)

IGAP-IG221 - APOIO AO ACCESO E ADECUACIN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS LEITEIRAS PARA REFINANCIAMENTO DE PASIVOS- 2017 (LIA 1)

IGAP-IG222 - APOIO AO ACCESO E ADECUACIN DO FNANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS LEITEIRAS PARA O APOIO AO CIRCULANTE- 2017 (LIA 2)

IGAP-IG208 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR CONXUNTA (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS) (2017)

IGAP-IG223 - PREMIOS E AXUDAS AOS PROXECTOS PILOTO INDUSTRIA 4.0 EN GALICIA (2017)

IGAP-IG229 - AXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIN INDUSTRIA 4.0

IGAP-IG166 - CONTRATACIN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIN (2017)

IGAP-IG230 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS) (2017)

IGAP-IG107 - GALICIA EMPRENDE - AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES (2017)

IGAP-IG229 - AXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIN INDUSTRIA 4.0 (2017)

IGAP-IG227 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS (2017)

IGAP-IG228 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (2017)

IGAP-IG190 - AXUDAS AOS SERVIOS DE ANLISE POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIN E DESENVOLVEMENTO ESTRATXICO (PROGRAMA REACCIONA)

IGAP-IG191 - BOLSAS FORMATIVAS PARA A REALIZACIN DE PROXECTOS DE MELLORA DAS PEMES GALEGAS (2017)

IGAP-IG206 - MICROCRDITOS - BONIFICACIN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DAS MICROEMPRESAS TITULARES DE PRSTAMOS INFERIORES A 25.000 EUROS (2017)

IGAP-IG204 - APOIO FINANCEIRO S PEMES - BONIFICACIN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DE PRSTAMOS SUPERIORES A 25.000 EUROS (2017)

IGAP-AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN FOEXGA 2017-2018

IGAP-IG219 - REFORMA17 - AXUDAS A PARTICULARES PARA A ADQUISICIN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIA E BAO (2017)

IGAP-IG241 - APOIO AO ACCESO E ADECUACIN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS DE UVA, CASTAAS E DE PATACA, CEREAL, HORTA E FROITEIRAS - REFINANCIAMENTO DE PASIVOS

IGAP-IG242 - APOIO AO ACCESO E ADECUACIN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS DE UVA, CASTAAS E DE PATACA, CEREAL, HORTA E FROITEIRAS - APOIO AO CIRCULANTE

IGAP-IG243 - PRESTAMOS IFI EMPRENDE (2017)

IGAP-IG244 - PRESTAMOS IFI INDUSTRIA 4.0.

IGAP-IG245 - PRSTAMOS IFI RELANZAMENTO

IGAP-IG246 - PRESTAMOS IFI INNOVA

IGAP-IG247 - AXUDAS DESTINADAS A ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, MERCANTS E INDUSTRIAIS AFECTADOS POLOS INCENDIOS

IGAP-IG241 - ACCESO E ADECUACIN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS DE UVA, CASTAAS E DE PATACA, CEREAL, HORTA E FROITEIRAS AFECTADAS POR XEADAS E SARABIADAS - REFINANCIAMENTO DE PASIVOS

IGAP-IG242 - ACCESO E ADECUACIN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS DE UVA, CASTAAS E DE PATACA, CEREAL, HORTA E FROITEIRAS AFECTADAS POR XEADAS E SARABIADAS - LIA APOIO AO CIRCULANTE

IGAP-IG230 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS) (2018)

IGAP-IG208 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR CONXUNTA (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS) (2018)

IGAP-IG229 - AXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIN INDUSTRIA 4.0 (2018)

IGAP-IG239 - OBRADOIROS DIXITALIZACIN INDUSTRIA 4.0 (2018)

IGAP-IG240 - AXUDAS DIXITALIZACIN INDUSTRIA 4.0 (2018)

IGAP-IG233 - GALICIA RURAL EMPRENDE - CREACIN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRCOLAS EN ZONAS RURAIS (2018)

IGAP-IG236 - RE-ACCIONA TIC - AXUDAS AOS SERVIZOS DE ASISTENCIA, DIAGNSTICO E SOPORTE NA IMPLANTACIN DE SOLUCINS DE INDUSTRIA 4.0 (2018)

IGAP-IG250- REFINANCIACIN DE PASIVOS - ADECUACIN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS AGRARIAS AFECTADAS POLA SECA DO ANO 2017

IGAP-IG251 - APOIO AO CIRCULANTE - ADECUACIN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACINS AGRARIAS AFECTADAS POLA SECA DO ANO 2017

IGAP-IG231 - CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA 2018

IGAP-IG220 - PROGRAMA DE ADQUISICIN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIN (2018)

IGAP-IG107 - GALICIA EMPRENDE - AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES (2018)

IGAP-IG252 AXUDAS DESTINADAS A SUFRAGAR OS DANOS EN ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, TURSTICOS E MERCANTS DERIVADOS DA EXPLOSIN DE MATERIAL PIROTCNICO PRODUCIDA EN TUI (2018)

IGAP-IG223 - PREMIOS E AXUDAS AOS PROXECTOS PILOTO INDUSTRIA 4.0 EN GALICIA (2018)

IGAP-IG179 - RE-SOLVE 2018: APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRENTE)

IGAP-IG253 - AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL (2018)

IGAP-INVITACIN S EMPRESAS PARA MANIFESTAR O INTERESE EN ACCEDER A UNHA LIA DE AXUDAS PARA A REALIZACIN DE INFRAESTRUCTURAS COLABORATIVAS

IGAP-AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN FOEXGA 2019-2020

IGAP-IG233 - GALICIA RURAL EMPRENDE - CREACIN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRCOLAS EN ZONAS RURAIS (2019)

IGAP-IG230 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS) (2019)

IGAP-IG208 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR CONXUNTA (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS) (2019)

IGAP-IG236 - RE-ACCIONA TIC - AXUDAS AOS SERVIZOS DE ASISTENCIA, DIAGNSTICO E SOPORTE NA IMPLANTACIN DE SOLUCINS DE INDUSTRIA 4.0 (2019)

IGAP-IG239 - OBRADOIROS DIXITALIZACIN INDUSTRIA 4.0 (2019)

IGAP-IG240 - AXUDAS DIXITALIZACIN INDUSTRIA 4.0 (2019)

IGAP-IG253 - AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL (2019)

IGAP-IG258 - REFORMA-TUR: SELECCIN DE ENTIDADES COLABORADORAS

IGAP-IG259 - REFORMA-TUR: ADQUISICIN DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS

IGAP-IG193 - AXUDAS S AGRUPACINS EMPRESARIAIS (CLUSTER) INNOVADORAS DE GALICIA (2019)

IGAP-IG107 - GALICIA EMPRENDE - AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (2019)

IGAP-IG257- REAVAL GARANTAS - GARANTAS ANTE TERCEIROS VINCULADAS A OPERACINS DE TRFICO OU AVAIS TCNICOS

IGAP-IG257- REAVAL FUNCIONAMENTO - OPERACINS AVALADAS PARA O FINANCIAMENTO DE TRFICO COMERCIAL

IGAP-IG257- REAVAL CRECEMENTO - PRSTAMOS AVALADOS PARA O CRECEMENTO DAS PEMES

IGAP-IG260 - PRSTAMOS PARA INVESTIMENTOS ESTRATXICOS (2019)

IGAP-IG261 - PRSTAMOS PARA INVESTIMENTOS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR ESTRADA PROPULSADOS POR MOTORES DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS (2019)

IGAP-IG262 - PRSTAMOS PARA INVESTIMENTOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO COMPARTIDO E DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS EN GALICIA POR PARTE DE CENTROS TECNOLXICOS E ASOCIACINS EMPRESARIAIS (2019)

IGAP-IG265 - AXUDAS DO PROGRAMA SINERXIA DA INTERNACIONALIZACION (2019)

IGAP-IG256 - PROGRAMA PROFESIONAIS 4.0 - INCORPORACIN DE NOVOS TITULADOS A ACTIVIDADES DE MELLORA COMPETITIVA DAS EMPRESAS (2019)

IGAP-IG166 - CONTRATACIN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIN (2019)

IGAP-INVITACIN S EMPRESAS A ENVIAR PROPOSTAS DE DESENVOLVEMENTO DE SOLUCINS DE CARA AO PROGRAMA PILOTO MAQUINARIA 4.0.

IGAP-IG266 - PRESTAMOS IFI TUR

IGAP-IG269 - PRSTAMOS PARA FINANCIAR A OPERATIVA DA INDUSTRIA AUXILIAR NAVAL (2019)

IGAP-IG272 - GALICIA EXPORTA DIXITAL (2020)

IGAP-IG264 - AXUDAS AO INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUCTURAS LOCAIS (PROGRAMA CENTROS DE FABRICACIN AVANZADA)

IGAP-IG260 - PRSTAMOS PARA INVESTIMENTOS ESTRATXICOS (2020)

IGAP-IG261 - PRSTAMOS PARA INVESTIMENTOS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR ESTRADA PROPULSADOS POR MOTORES DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS (2020)

IGAP-IG262 - PRSTAMOS PARA INVESTIMENTOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO COMPARTIDO E DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS EN GALICIA POR PARTE DE CENTROS TECNOLXICOS E ASOCIACINS EMPRESARIAIS (2020)

IGAP-IG269 - PRSTAMOS PARA FINANCIAR A OPERATIVA DA INDUSTRIA AUXILIAR NAVAL (2020)

IGAP-IG230 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS) (2020)

IGAP-IG208 - ACCINS DE PROMOCIN EXTERIOR CONXUNTA (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS) (2020)

IGAP-IG223 - PREMIOS E AXUDAS AOS PROXECTOS AGRUPADOS INDUSTRIA 4.0 EN GALICIA (2020)

IGAP-IG253 - AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL (2020)

IGAP-IG270 - AXUDAS AO DESENVOLVEMENTO DE MAQUINARIA E BENS DE EQUIPO (PROGRAMA MAQUINARIA 4.0)

IGAP-IG257- REAVAL CRECEMENTO - PRSTAMOS AVALADOS PARA O CRECEMENTO DAS PEMES (2020)

IGAP-IG257- REAVAL GARANTAS GARANTAS ANTE TERCEIROS VINCULADAS A OPERACINS DE TRFICO OU AVAIS TCNICOS (2020)

IGAP-IG257- REAVAL FUNCIONAMENTO - OPERACINS AVALADAS PARA O FINANCIAMENTO DE TRFICO COMERCIAL (2020)

IGAP-IG273 - AXUDAS PARA A REDUCIN DO IMPACTO BREXIT (CHEQUE BREXIT)

IGAP-IG220 - PROGRAMA DE ADQUISICIN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIN EMPRESARIAL (2020)

IGAP-IG257- PRSTAMOS AVALADOS PARA APOIAR S PEMES E AUTNOMOS NO CONTEXTO DO ACTUAL BROTE DE COVID-19 (2020)

IGAP-IG276 - AXUDAS AOS PROXECTOS DE REORGANIZACIN PRODUTIVA PARA A FABRICACIN DE EQUIPAMENTO SANITARIO (2020)

IGAP-IG254 - NOVACINS PARA O REFINANCIAMENTO DE DBEDAS CO IGAPE

IGAP-INVITACIN A MANIFESTAR O INTERESE EN ACCEDER A UNHA LIA DE INVESTIMENTOS PARA FABRICAR PRODUTOS RELACIONADOS CO COVID-19

IGAP-IG277 - AXUDAS PARA A FABRICACIN DE PRODUTOS RELACIONADOS CO COVID-19 (INVISTE COVID)

IGAP-IG190 - AXUDAS AOS SERVIZOS DE DESENVOLVEMENTO ESTRATXICO, PROFESIONALIZACIN, INNOVACIN E DIXITALIZACIN (PROGRAMA RE-ACCIONA)

IGAP-IG231 - CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA 2020

IGAP-IG279 - REACTIVA COMERCIO SEGURO

IGAP-IG278 - PROXECTOS DE DIXITALIZACIN PARA FACER FRONTE SITUACIN PROVOCADA POLO COVID-19 (CHEQUES DIXITALIZACIN COVID-19)

IGAP-IG272 - GALICIA EXPORTA DIXITAL (2020.2)

IGAP-IG281 - REACTIVA TURISMO / SERVIZOS SEGUROS - GARANTIR A SEGURIDADE LABORAL E XERAR CONFIANZA NO CONSUMIDOR

IGAP-IG274 - AXUDAS AO INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUCTURAS LOCAIS PROMOVIDAS POR GRANDES EMPRESAS (INFRAESTRUCTURAS ESTRATXICAS ABERTAS)

IGAP-IG280 - REACTIVA TURISMO - GARANTIR A SEGURIDADE LABORAL E XERAR CONFIANZA NO CONSUMIDOR

IGAP-IG240 - AXUDAS DIXITALIZACIN INDUSTRIA 4.0 (2020)

IGAP-IG239 - OBRADOIROS DIXITALIZACIN INDUSTRIA 4.0 (2020)

IGAP-IG257 - PRSTAMOS AVALADOS PARA APOIAR S MICROEMPRESAS NO CONTEXTO DO ACTUAL BROTE DE COVID-19 - MICROCRDITOS (2020)

IGAP-IG246 - PRESTAMOS IFI INNOVA 2020

IGAP-IG282 - PRSTAMOS IFI EXTRAORDINARIOS COVID-19

IGAP-IG283 - AXUDAS PARA A INSTALACIN, REFORMA E ADAPTACIN DAS TERRAZAS DE HOSTALARA E RESTAURACIN E A ADQUISICIN DE ELEMENTOS DE ENVASADO E EMPAQUETADO PARA O SERVIZO DE CONSUMO NO DOMICILIO

IGAP-IG107 - AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (GALICIA EMPRENDE) (2021)

IGAP-IG272 - GALICIA EXPORTA DIXITAL - AXUDAS PARA A INTERNACIONALIZACIN DIXITAL DAS EMPRESAS GALEGAS (2021)

IGAP-IG193 - AXUDAS S AGRUPACINS EMPRESARIAIS INNOVADORAS EMERXENTES (CLUSTERS EMERXENTES)

IGAP-IG166 - AXUDAS PARA A CONTRATACIN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIN (2021)

IGAP-AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN FOEXGA 2021-2022

IGAP-IG254 - NOVACINS PARA O REFINANCIAMENTO DE DBEDAS CO IGAPE (2021)

IGAP-IG260 - PRSTAMOS PARA INVESTIMENTOS ESTRATXICOS (2021)

IGAP-IG269 - PRSTAMOS PARA FINANCIAR A OPERATIVA DA INDUSTRIA AUXILIAR NAVAL (2021)

IGAP-IG262 - PRSTAMOS PARA FINANCIAR INVESTIMENTOS EN INFRAESTRUTURAS DE USO COMPARTIDO E DESENVOLVEMENTO DE PROXECTO POR PARTE DE CENTROS TECNOLXICOS E ASOCIACINS EMPRESARIAIS (2021)

IGAP-IG284 - SELECCIN DE ENTIDADES COLABORADORAS PARA A XESTIN DO PROGRAMA RE-ACCIONA COVID-19 (2021)

IGAP-IG240 - AXUDAS DIXITALIZACIN INDUSTRIA 4.0 (2021)

IGAP-IG239 - OBRADOIROS DIXITALIZACIN INDUSTRIA 4.0 (2021)

IGAP-IG257- REAVAL CRECEMENTO - PRSTAMOS AVALADOS PARA O CRECEMENTO DAS PEMES (2021)

IGAP-IG257- REAVAL FUNCIONAMENTO - OPERACINS AVALADAS PARA O FINANCIAMENTO DE TRFICO COMERCIAL (2021)

IGAP-IG257 - REAVAL GARANTAS - GARANTAS ANTE TERCEIROS VINCULADAS A OPERACINS DE TRFICO OU AVAIS TCNICOS

IGAP-IG257 - REAVAL COVID-19 - PRSTAMOS A LONGO PRAZO PARA O FINANCIAMENTO DE NECESIDADES DE LIQUIDEZ NO CONTEXTO ACTUAL DE CRISE SANITARIA

IGAP-IG278 - PROXECTOS DE DIXITALIZACIN PARA FACER FRONTE SITUACIN PROVOCADA POLO COVID-19 (CHEQUES DIXITALIZACIN 2021)

IGAP-IG265 - AXUDAS DO PROGRAMA SINERXIA DA INTERNACIONALIZACION (2021)

IGAP-IG285 - PROGRAMA REACCIONA COVID-19 - SERVIZOS MODULARES DE ASESORAMENTO ESPECIALIZADO A EMPRESAS GALEGAS PRESTADOS POR ENTIDADES COLABORADORAS