O prazo de presentación finalizou o 31/12/2018

IG192 - DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN - DIGAPEX

Finalidade / Obxectivo

Servizo orientado a aquelas empresas galegas sen experiencia ou que se estean iniciando no seu proceso de internacionalización, axudandoas a identificar o seu potencial así como a aquelas, que tendo xa experiencia, precisen apoio para revisar o seu posicionamento internacional decidindo onde medrar e/ou consolidarse, sempre en función das súas capacidades.

A finalidade deste servizo de diagnósticos é:

- A sensibilización e promoción de novas empresas exportadoras.
- A orientación sobre os servizos e apoios existentes, tanto para as empresas que se inicien na exportación como as que xa contan con experiencia exportadora.
- A orientación sobre o camiño exportador a seguir tanto no caso de inicio coma no caso de mellora e potenciación da experiencia exportadora.

Tipos de apoio

Servizo.

Beneficiarios potenciais

Empresas.

Sectores incentivables

Todos.

Requisitos principais do proxecto

Método de asistencia.

Reunión na sede da empresa cun profesional especializado que elaborará o informe correspondente.

Contía das axudas

Non é unha axuda, senón un servizo e será de carácter gratuito para a empresa.

Información e tramitación en

Para solicitar un servizo "diagnóstico do potencial de internacionalización" debe:

- Acceder á oficina virtual do igape: http://tramita.igape.es
- Usar o botón "Confección de solicitudes (Cuestionarios)" que hai no enderezo citado.
- Identificar a súa empresa.
- Cubrir un formulario da liña IG192.
- Presentalo no Igape (no rexistro de entrada en papel ou ben telemáticamente)