O prazo de presentación finalizou o 03/03/2014

IG114 - INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIÓN (2014)

Finalidade / Obxectivo

Incentivar proxectos e actuacións empresariais de distinta tipoloxía concedendo subvencións a fondo perdido ós seguintes tipos de iniciativas:

a) Xornadas técnicas, seminarios, foros ou premios dirixidos á difusión de técnicas, metodoloxías, ferramentas ou boas prácticas nos eidos da innovación e a competitividade.

b) Celebración en Galicia de encontros empresariais entre emprendedores e investidores privados (business angels).

c) Celebración en Galicia de congresos ou eventos expositivos de alcance internacional.

Tipos de apoio

Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios potenciais

Entidades sen fin de lucro, con personalidade xurídica propia (Organismos intermedios) que cumpran as seguintes condicións:

a) Que estean domiciliados en Galicia ou que tendo algún centro de actividade en Galicia desenvolvan en Galicia, na súa totalidade, o proxecto obxecto de apoio.

b) Que a súa actividade estea dirixida eminentemente ao mundo empresarial.

Non poderán ter a condición de beneficiarios as entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei de subvencións de Galicia.

Requisitos principais do proxecto

1. Serán subvencionables as iniciativas abertas de difusión, entendendo por tales:

a) Xornadas técnicas, seminarios, foros ou premios dirixidos á difusión de técnicas, metodoloxías, ferramentas ou boas prácticas nos eidos da innovación e a competitividade.

b) Celebración en Galicia de encontros empresariais entre emprendedores e investidores privados (business angels).

c) Celebración en Galicia de congresos ou eventos expositivos de alcance internacional. O alcance internacional do evento proposto, será determinado en función do seu historial previo de congresistas e relatores no caso de congresos ou de asistentes e expositores no caso de eventos expositivos, non podendo por tanto ser considerados como tales as primeiras edicións dun determinado congreso ou evento, aqueles cuxa periodicidade sexa inferior a un ano, nin aqueles cuxo carácter internacional estea exclusivamente determinado por unha asistencia transfronteiriza ou pola presenza de relatores estranxeiros.

2. Os proxectos subvencionables terán que acreditar a súa capacidade económica para organizar o evento (o orzamento anual da entidade non debe ser inferior ao custo do proxecto).

3. Non se concederá axuda a aqueles proxectos que, unha vez avaliados, recibirían unha axuda inferior a 1.000 euros.

Cualificación requerida do proxecto

Criterios de avaliación para os proxectos de tipo a):

a) Proxectos presentados por clústers galegos legalmente constituídos. (10 puntos)
b) A localización da celebración do evento segundo o anexo III a estas bases (máximo 20 puntos).
c) A participación de representantes de empresas privadas, institucións públicas e universidades no evento (máximo 20 puntos).
d) A singularidade da temática e as formulacións previstas. (máximo 25 puntos)
e) O nivel contrastado dos relatores. (máximo 25 puntos)

Investimentos ou gastos computables

a) Para as xornadas técnicas, seminarios, foros ou premios dirixidos á difusión de técnicas, metodoloxías, ferramentas ou boas prácticas nos eidos da innovación e a competitividade serán subvencionables os seguintes conceptos de gasto:

- Gastos de publicidade.
- Elaboración de documentación e edición de relatorios ou publicacións.
- Custos de contratación de relatores.
- O IVE cando o solicitante acredite a súa exención.

b) Para a celebración en Galicia de encontros empresariais entre emprendedores e investidores privados (busines angels), o Igape poderá patrocinar a organización dos encontros, suxeito á xustificación de custos producidos pola organización dos encontros empresariais patrocinados, por importe non inferior á cantidade asignada polo Igape.

c) Para a celebración en Galicia de congresos ou eventos expositivos de alcance internacional, o Igape poderá patrocinar a organización de iniciativas de interese xeral, no seo do congreso ou evento expositivo.

Os gastos subvencionables serán os realizados dentro do prazo de execución do proxecto establecido na resolución de concesión para os efectos de cumprir todas as condicións nela establecidas. Este prazo iniciarase, con carácter xeral na data de presentación da solicitude de axuda e rematará na data que, á vista das características do proxecto, sexa establecida na resolución de concesión. Igualmente poderán subvencionarse os gastos executados desde o exercicio anterior ao da convocatoria, sempre que as datas de execución dependan exclusivamente de accións de terceiros e fosen posteriores á data límite de execución dos proxectos subvencionados dunha convocatoria anterior do Igape para a mesma tipoloxía de proxectos.

Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no Texto Refundido da Lei de contratos do sector público para o contrato menor (actualmente 18.000 euros no caso de adquisición de bens ou prestación de servizos) o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben. As ofertas deberán ter sinatura e selo orixinal do provedor. Para modificar o provedor seleccionado deberá pedir previamente á súa contratación autorización ao Igape e xustificar as razóns do cambio.

Quedan expresamente excluídos os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación e os impostos persoais sobre a renda. Poderase considerar subvencionable o imposto sobre o valor engadido (IVE) cando o solicitante da axuda sexa unha asociación ou entidade sen ánimo de lucro e acredite mediante a correspondente certificación que se atopa acollido ao réxime de exención do IVE.

Os gastos subvencionables deberán ser contratados e pagados directamente entre o beneficiario da axuda e o provedor final. Os provedores non poderán estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores. En ningún caso poderá ser concertada polo beneficiario a execución total ou parcial das actividades.

En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

Contía das axudas

a) As xornadas técnicas, seminarios, foros ou premios dirixidos á difusión de técnicas, metodoloxías, ferramentas ou boas prácticas nos eidos da innovación e a competitividade terán con carácter xeral un mínimo dun 25% e ata un máximo do 70% dos gastos subvencionables, resultado da aplicación da seguinte fórmula: 25+45×(puntos obtidos/100), segundo os criterios de avaliación do artigo 6 das bases.

Segundo o alcance do evento, os límites de axuda serán os seguintes:
- Provincial ou inferior: 6.000 euros
- Autonómico: 9.000 euros
- Nacional: 12.000 euros
- Internacional: 20.000 euros

b) Para a celebración en Galicia de encontros empresariais entre emprendedores e investidores privados (business angels), o Igape poderá patrocinar a organización dos encontros, cun límite por xuntanza de 10.000 euros, suxeito á xustificación de custos producidos pola organización dos encontros empresariais patrocinados, por importe non inferior á cantidade asignada polo Igape.

c) Para a celebración en Galicia de congresos ou eventos expositivos de alcance internacional, o Igape poderá patrocinar a organización de iniciativas de interese xeral, no seo do congreso ou evento expositivo, cun límite xeral de 50.000 euros, e un límite especial de 125.000 euros cando concorran as seguintes circunstancias:
- Eventos con periodicidade anual ou superior.
- Histórico de celebracións en Galicia de polo menos 5 edicións previas.
- Participación de congresistas (congresos) ou expositores (eventos expositivos) de polo menos 10 países distintos na última edición.

O aboamento da subvención estará suxeito á xustificación de custos incorridos pola organización das actividades patrocinadas, por importe non inferior á cantidade asignada polo Igape.

O apoio ás iniciativas previstas nas letras b) e c) terá carácter prioritario na resolución da convocatoria garantíndose, en todo caso, un mínimo do 30% do crédito para a resolución das iniciativas previstas na letra a)

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará o 2 de xaneiro de 2014 e rematará o 3 de marzo de 2014.

Incompatibilidades

Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda ou subvención para o mesmo proxecto cofinanciada con Fondos ou Instrumentos da UE.

Noutro caso, as axudas serán compatibles con calquera outra liña de subvención doutras administracións ou institucións, sempre que respecten as intensidades de axuda máxima indicadas na súa regulamentación específica.

A obtención doutras axudas ou subvencións deberá comunicarse ao Igape tan axiña como se coñeza e, en todo caso, no momento en que se presente documentación xustificativa do proxecto realizado.

Referencia lexislativa

Resolución do 26 de novembro de 2013 (DOG Nº230 do 02/12/2013) - Bases reguladoras e convocatoria 2014
Resolución do 26 de novembro de 2013 (DOG Nº244 do 23/12/2013) - Corrección de erros
Resolución do 24 de marzo de 2014 (DOG Nº61 do 28/03/2014) - Modificación das bases
Resolución do 14 de maio de 2014 (DOG Nº95 do 20/05/2014) - Requirimento de emenda
Resolución do 10 de xuño de 2014 (DOG Nº112 do 13/06/2014) - Ampliación crédito dispoñible
Resolución do 25 de xuño de 2014 (DOG Nº121 do 27/06/2014) - Graduación incumprimentos
Resolución do 30 de xuño de 2014 (DOG Nº128 do 08/07/2014) - Resolución de concesión
Resolución do 25 de xuño de 2014 (DOG Nº134 do 16/07/2014) - Corrección de erros da graduación de incumprimentos
Resolución do 30 de xuño de 2014 (DOG Nº225 do 24/11/2014) - Corrección erros

Información e tramitación en

INFORMACIÓN:

- Nas oficinas territoriais do IGAPE
- No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 902 300 903 ou 981 54 11 47
- A través de www.igape.es ou en informa@igape.es

TRAMITACIÓN:

Para presentar unha solicitude de axuda o interesado deberá cumprimentar previamente un formulario descritivo do proxecto a través da aplicación establecida no enderezo de Internet http://www.tramita.igape.es

Unha vez aceptados os datos do formulario deberá presentarse a instancia de solicitude acompañada da docuementación. Para iso hai 2 opcións:
- Presentar telemáticamente: Neste caso será necesario que o asinante da solicitude teña a representación legal da empresa ou entidade solicitante e deberá posuír un certificado dixital en vigor baixo a norma X.509 V3 válido. Os interesados deberán achegar coa solicitude as copias dixitalizadas dos documentos relacionados no artigo 8.4, responsabilizándose e garantindo a persoa que asina a solicitude a fidelidade dos ditos documentos co orixinal mediante o emprego da súa sinatura electrónica.

- En papel: xerar a instancia de solicitude (Anexo I) na opción “Ver instancia” e presentala nun rexistro do Igape ou en calquera outro rexistro público acompañado da documentación en orixinal ou copia cotexada.

Documentación a presentar xunto coa instancia de solicitude:

a) Escritura de constitución e de nomeamento do representante legal e estatutos debidamente inscritos no rexistro competente e modificacións posteriores destes.
b) As tres ofertas que, deba ter solicitado o beneficiario, de acordo co establecido no artigo 5.3 das bases reguladoras. As ofertas deberán ter sinatura e selo orixinal do provedor. Calquera cambio na oferta seleccionada deberá contar coa autorización do Igape.
c) Certificado de exención de IVE de ser o caso; os organismos públicos deberán facer referencia á norma que os rexe.

A fin de prestar asistencia na cumprimentación do cuestionario, o Igape dispón dun Servizo de Atención Telemática a través dos teléfonos 902 300 903 ou 981 541 147

Observacións

O prazo de execución dos proxectos non poderá superar o 15 de novembro de 2014. Os beneficiarios deberán presentar a solicitude de cobramento no prazo improrrogable dun mes desde o día seguinte á devandita data, sen que nunca poida exceder do 15 de decembro de 2014.

- Criterios de graduación para determinar o alcance da obriga de reintegro no caso de incumprimento doutras condicións alleas á contía da base subvencionable:

1. Suporá a perda dun 2 % da subvención concedida non manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos investimentos subvencionables, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os conceptos financiados con fondos Feder.

2. Suporá a perda dun 5% da subvención concedida:
a) Non darlle publicidade ao financiamento dos investimentos que sexan obxecto de subvención, de acordo co establecido no artigo 13.g) das bases reguladoras.
b) Non comunicar ao Igape a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentaran a concesión da subvención, suporá a perda dun 5 % da subvención unha vez recalculada e descontado o exceso obtido sobre os topes máximos legalmente establecidos.

3. Suporá a perda do 10 % da subvención concedida, no caso de incumprimento da obriga establecida no artigo 5.3 das bases reguladoras, en canto a que para modificar o provedor seleccionado deberase pedir, previamente á súa contratación, autorización ao
Igape e xustificar as razóns do cambio.