O prazo de presentación finalizou o 29/04/2020

INVITACIÓN A MANIFESTAR O INTERESE EN ACCEDER A UNHA LIÑA DE INVESTIMENTOS PARA FABRICAR PRODUTOS RELACIONADOS CO COVID-19

Finalidade / Obxectivo

O Igape está valorando a posibilidade de publicar unha convocatoria de axudas dirixidas a investimentos de maior envergadura, levadas a cabo por pemes galegas, para a fabricación de produtos que sirvan para combater o abrocho do COVID-19, desde medicamentos e os seus produtos intermedios, ata os equipamentos de protección individual, importantes principalmente para o persoal sanitario que está a combater en primeira liña os afectados fisicamente polo virus, pero tamén para os traballadores e as persoas en xeral, que necesitan protexerse ou protexer fronte ao contaxio.

Con carácter previo á adopción da decisión de convocatoria das axudas e para os efectos de dispor da suficiente información para o seu deseño, alcance e planificación orzamentaria, considérase necesario efectuar o presente anuncio previo e abrir un prazo para que as pemes galegas que así o desexen poidan manifestar as súas intencións de investimento para a fabricación dos referidos produtos, indicando as súas características.

Requisitos principais do proxecto

O Igape está estudando a convocatoria de axudas dirixidas ás pemes galegas que leven a cabo investimentos para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 nos seus centros produtivos da Comunidade Autónoma.

No relativo a subvencións directas, o Marco temporal, na súa sección 3.8., establece os seguintes requirimentos:

1. As axudas aos investimentos concédense para a produción de produtos relacionados co COVID-19, como os medicamentos (incluídas as vacinas) e os tratamentos, os seus produtos intermedios, os ingredientes farmacéuticos activos e as materias primas necesarias para a súa produción; de produtos sanitarios, equipamentos hospitalarios e médicos (incluídos os respiradores, a roupa e o equipamento de protección e as ferramentas de diagnóstico) e as materias primas necesarias para a súa produción; dos desinfectantes e os seus produtos intermedios, así como das materias primas químicas necesarias para a súa produción; e das ferramentas de recollida e/ou tratamento de datos.

2. As axudas en forma de subvencións directas poden concederse, como máis tarde, o 31 de decembro de 2020.

3. Para os proxectos iniciados a partir do 1 de febreiro de 2020, considerarase que a axuda ten un efecto incentivador. Para os proxectos iniciados antes do 1 de febreiro de 2020, considerarase que a axuda ten un efecto incentivador se é necesaria para acelerar ou ampliar o alcance do proxecto; en tales casos, só se poderá solicitar a axuda para sufragar os custos adicionais relacionados cos esforzos de aceleración ou ampliación do alcance.

4. O proxecto de investimento deberá completarse nos seis meses seguintes á data de concesión da axuda. Un proxecto de investimento considérase completado cando as autoridades nacionais o aceptan como tal. No caso de que non se cumpra o prazo de seis meses, por cada mes de atraso reembolsarase o 25% do importe da subvención directa concedida.

5. Os custos subvencionables refírense a todos os custos de investimento necesarios para a produción dos produtos enumerados no punto 1 anterior e aos custos dos ensaios en liña das novas instalacións de produción.

6. A intensidade de axuda non superará o 80 % dos custos subvencionables, nin o importe de axuda excederá os 800.000 euros por empresa por todos os conceptos de axuda global amparados no referido marco temporal. No caso de que a empresa pertenza ao sector da pesca e acuicultura, o anterior límite é de 120.000 euros e, se a empresa pertence ao sector da produción primaria, o límite é de 100.000 euros.

7. A intensidade máxima da axuda admisible en porcentaxe da subvención directa pode incrementarse en quince puntos porcentuais adicionais se o investimento conclúe nos dous meses seguintes á data de concesión da axuda, ou se o apoio procede de máis dun Estado membro.

8. A axuda no marco desta medida non poderá combinarse con outras axudas ao investimento polos mesmos custos subvencionables.

9. Non se pode conceder a axuda ás empresas que se atopasen en situación de crise en 31 de decembro de 2019.

Cualificación requerida do proxecto

A participación neste proceso non implica para a Administración ningunha obriga de financiamento ou aceptación das propostas presentadas. Os custos derivados desta participación serán por conta dos interesados. As condicións e características das futuras convocatorias de subvencións que se poidan efectuar virán dadas polo que se determine no seu día nas correspondentes bases reguladoras.

Prazo de presentación de solicitudes

Con carácter previo á adopción da decisión de convocatoria das axudas ábrese un prazo de catro días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia para que as pemes que así o desexen poidan comunicar ao Igape propostas de proxectos que poderían levar a cabo e suxestións sobre o marco de axudas que empregarán.

Referencia lexislativa

Resolución do 22 de abril (DOG Nº78 do 23/04/2020) - Invitación a manifestar o interese.

Información e tramitación en

As manifestacións de interese axustaranse ás condicións e aos contidos recollidos no anexo desta resolución e deberán entregarse telematicamente ao Igape (Área de Investimento) mediante a utilización dun dos seguintes procedementos:

https://sede.xunta.gal (servizo PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado).

http://tramita.igape.es (procedemento PE001.2017.1 - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado).

* Contido da manifestación de interese

Número máximo de páxinas: 20 (tipo de letra Arial, tamaño 11 puntos). Os contidos que aparecen a continuación deben entenderse como orientativos e poderán axustarse segundo as necesidades e grao de madurez do proxecto, respectando o límite de extensión que se indica.

1. Identificación do(s) interesado(s).
- Razón social, CIF, enderezo, persoa/s de contacto, teléfono, correo electrónico.
- Actividade/s da empresa.

2. Tamaño da peme.
Cifras referidas a 2019: importe neto da cifra de negocios, balance total e número medio de traballadores.

3. Descrición do investimento proposto.

- Produtos que se fabricarán: descrición dos produtos fabricados ou que se pretende fabricar, relacionados co COVID-19.
- Capacidade técnica e experiencia da empresa para o desenvolvemento do proxecto e para alcanzar o obxectivo proposto, con indicación dos recursos e capacitación do persoal.
- Capacidade de produción por produto (referido a un período de tempo determinado) que se pretende alcanzar coa realización dos investimentos.
- Explicación razoada da correspondencia dos investimentos propostos coa produción dos produtos relacionados co COVID-19.
- Prazo estimado para a posta en marcha da produción e para a posta dos produtos no mercado.
- Estimación da demanda. Potenciais usuarios públicos e/ou privados. Descrición e cuantificación, de ser o caso, derivada de cartas de intencións, pedidos recibidos e/ou produtos facturados.
- Estimación da posibilidade de exportación dos produtos fabricados.
- Estimación da posibilidade de que o novo proceso produtivo se consolide como unha nova liña de produción estable na empresa. Alternativas de utilización dos investimentos proxectados no caso de finalización da necesidade ocasionada pola emerxencia sanitaria.
- Impacto do proxecto en termos de mantemento e creación de emprego.
- Implicacións ambientais do proxecto, de existiren.
- Relacións e sinerxías con outros proxectos ou iniciativas xa existentes.

4. Orzamento aproximado.

Deberase indicar, na medida en que se poidan calcular, as contías desagregadas de investimentos en activos fixos tanxibles e intanxibles, así como a súa periodificación, desagregadas por conceptos de investimento:

- Obra civil.
- Maquinaria.
- Ferramenta.
- Outros investimentos en activos fixos tanxibles.
- Activos fixos intanxibles relacionados co proxecto.

5. Encaixe no modelo de axudas proposto.

A partir do esquema do anexo II, pódense incluír consideracións sobre o encaixe do proxecto coas axudas, modificacións necesarias, proposta de criterios de avaliación, normativas habilitadoras de axudas máis axeitadas ao proxecto concreto e calquera outro comentario.