(PAE) IGAPE Puntos de Asesoramento ó Emprendedor

Índice do artigo

Sociedade de Responsabilidade Limitada

É un tipo de sociedade de carácter mercantil no que a responsabilidade está limitada ao capital achegado.

O capital estará integrado polas achegas de todos os socios, dividido en participacións sociais, indivisibles e acumulables.

Só poderán ser obxecto de achega social os bens ou dereitos patrimoniais susceptibles de valoración económica, pero en ningún caso traballo ou servizos.

As participacións sociais non terán o carácter de valores, non poderán estar representadas por medio de títulos ou de anotacións en conta, nin denominarse accións.

A transmisión das participacións sociais formalizarase en documento público.

Número de socios

Mínimo 1

Responsabilidade

Limitada ao capital achegado

Capital

Mínimo 3.000 €

Fiscalidade

Imposto sobre Sociedades

Órganos sociais

Xunta xeral de socios

Órgano deliberante que expresa nos seus acordos a vontade social e cuxa competencia se estende fundamentalmente aos seguintes asuntos:

 • Censura da xestión social, aprobación de contas anuais e aplicación do resultado.
 • Nomeamento e separación dos administradores, liquidadores, e, no seu caso, de auditores de contas.
 • Modificación dos estatutos sociais.
 • Aumento ou redución do capital social.
 • Transformación, fusión e escisión da sociedade.
 • Disolución da sociedade.
Os Administradores

Órgano executivo e representativo á vez, que leva a cabo a xestión administrativa diaria da empresa social e a representación da entidade nas súas relacións con terceiros.

A competencia para o nomeamento dos administradores corresponde exclusivamente á Xunta Xeral.

Salvo disposición contraria nos estatutos, requirirase a condición de socio para ser nomeado administrador.

Dereitos dos Socios

 • Participar na repartición de beneficios e no patrimonio resultante da liquidación da sociedade.
 • Participar nas decisións sociais e ser elixidos como administradores.

Contas Anuais

Aplícase o Título VII. As contas anuais, Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital.

A distribución de dividendos aos socios realizarase en proporción á súa participación no capital social, salvo disposición contraria nos estatutos.

A partir da convocatoria da Xunta Xeral, o socio ou socios que representen, polo menos, o 5% do capital, poderán examinar no domicilio social, por si ou en unión dun experto contable, os documentos que sirvan de soporte e de antecedente das contas anuais, salvo disposición contraria dos estatutos.

Documentación necesaria

A documentación necesaria para proceder á tramitación telemática da constitución e posta en marcha do seu proxecto empresarial é a seguinte:

 • Orixinal e fotocopia do DNI de todos os socios e traballadores.
 • Orixinal e fotocopia da tarxeta da Seguridade Social de todos os socios e traballadores, ou outro documento que acredite o número de afiliación á Seguridade social.
 • Certificación negativa da denominación social, é dicir, un certificado que acredite que non existe ningunha outra sociedade co mesmo nome da que se pretende constituír.

 

Ademais desta documentación, o emprendedor deberá dispor dos seguintes datos:

 • Epígrafe AE (Actividades Económicas).
 • Datos do domicilio da empresa e da actividade empresarial (incluído: metros cadrados do lugar da actividade, código postal e teléfono).
 • Porcentaxes de participación no capital social e, no seu caso, indicación da condición de administradores. Para adscrición ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos: base de cotización elixida e Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais (AT-EP).

 

No aspecto económico, requiriráselle información para realizar o pago ao Rexistro Mercantil Provincial (RMP), este pago realizarase por domiciliación bancaria, e será necesario que achegue un número de conta ou unha tarxeta bancaria.

Se o administrador debe darse de alta como autónomo, tamén deberá achegar un número de conta bancaria a realizar a domiciliación da cota do RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos).

Casos particulares:

 • Estranxeiros sen DNI: NIE Comunitario ou NIE e permiso de residencia e traballo por conta propia.
 • Socios estranxeiros capitalistas (sen residencia nin actividade na empresa) teñen que achegar o NIE por asuntos económicos.
 • Socios xurídicos: Deberán presentar a Escritura da Sociedade, a Acta de Reunión na que se chego ao acordo de que formaría parte da nova Sociedade que se vai a constituír e os datos do Representante do Socio Xurídico.
 • Socios casados: DNI ou NIE do cónxuxe e réxime do matrimonio
 • Para contratación de traballadores: contrato ou acordo de contratación ou autorización para cursar o alta na Seguridade Social.

Vantaxes e inconvenientes da Sociedade de Responsabilidade Limitada

Vantaxes:

 • Modalidade apropiada para a pequena e mediana empresa, con socios perfectamente identificados e implicados no proxecto con ánimo de permanencia. Réxime xurídico máis flexible que as sociedades anónimas.
 • A responsabilidade dos socios polas débedas sociais está limitada ás achegas a capital, sendo o mínimo de 3000 € (Ler más)
 • Liberdade da denominación social.
 • Gran liberdade de pactos e acordos entre os socios.
 • Capital social mínimo moi reducido e non existencia de capital máximo.
 • Non existe porcentaxe mínima nin máximo de capital por socio.
 • Posibilidade de nomear Administrador con carácter indefinido.
 • Non é necesaria a valoración das achegas non dinerarias por un experto independente, tampouco a súa intervención ou a dun auditor en ampliacións de capital.
 • Sen límite mínimo nin máximo de socios.
 • Posibilidade de nomear Administrador con carácter indefinido.
 • Posibilidade de organizar o órgano de administración de diferentes maneiras sen modificación de estatutos.
 • Pódese controlar a entrada de persoas estrañas á sociedade.
 • Non existe un número mínimo de socios traballadores.
 • Fiscalidade interesante a partir de determinado volume de beneficio.
 • Posibilidade de fixar un salario aos socios que traballen na empresa, ademais da participación en beneficios que lle corresponda.

 

Inconvenientes:

 • Restrición na transmisión das participacións sociais, salvo cando o adquirinte sexa un familiar do socio transmitinte.
 • A garantía dos acredores sociais queda limitada ao patrimonio social.
 • Obrigatoriedade de levar contabilidade formal.
 • Complexidade do Imposto sobre Sociedades.
 • Non hai liberdade para transmitir as participacións.
 • Necesidade de escritura pública para a transmisión de participacións.
 • En canto á xestión, maiores gastos que o empresario individual ou as comunidades de bens ou sociedades civís.
 • Prohibición de competencia ao Administrador, salvo autorización da Xunta.
 • Os socios sempre son identificables.
 • Non pode emitir obrigacións.
 • Non pode cotizar en Bolsa.
 • A falta de exercicio da actividade durante tres anos consecutivos é causa de disolución.