Financiamento

Cabecera

O Igape vai poñer en marcha en breve os Instrumentos Financeiros Innovadores (IFIs), previstos no Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020.

Trátase mediante esta actuación de facilitar o acceso ao financiamento a aquelas pequenas e medianas empresas que se atopan con máis dificultades neste sentido.

Para determinar cal é o perfil destas pemes e as posibles medidas que poidan contribuír a palialas, levouse a cabo unha avaliación ex ante, de acordo co previsto na lexislación da UE, cuxas conclusións se poden consultar [ Aquí ]

En base a dita avaliación, vanse pór en marcha diferentes productos financeiros dirixidos a estes colectivos, baseados en procurar que o financiamento público supoña un efecto palanca que conleve a obtención de investimento privado adicional.

Estas bases regulan o contido e o procedemento de tramitación do programa de apoio dirixido a facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

[Ver ficha na base de axudas]

Bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións leiteiras, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito entre o Igape, as entidades financeiras e as SGR Estas bases regulan o contido e procedemento de tramitación de dúas liñas de financiamento bonificado dirixido ás explotacións leiteiras galegas, co obxecto de adecuar e reforzar a súa estrutura financeira:

Liña 1. Refinanciamento de pasivos.

[Ver ficha na base de axudas]

Liña 2. Apoio ao circulante.

[Ver ficha na base de axudas]

Bases reguladoras das axudas do Igape aos proxectos de investimento empresarial (Liña Equipos Produtivos), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

[Ver Ficha]

Bases reguladoras das axudas do Igape aos proxectos de investimento empresarial (Liña Xeradores de Emprego), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

[Ver Ficha]