Financiamento

Bases reguladoras das axudas do Igape aos proxectos de investimento empresarial (Liña Equipos Produtivos), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

[Ver Ficha]

Bases reguladoras das axudas do Igape aos proxectos de investimento empresarial (Liña Xeradores de Emprego), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

[Ver Ficha]

Ao obxecto de complementar os instrumentos de financiamento público existentes no mercado, o Igape pon a disposición das empresas galegas estes recursos en dúas modalidades diferenciadas: 

- Préstamos Igape-BEI-Circulante: Destinados a proporcionar unha base de capital circulante estable que permita as empresas fortalecer a súa estrutura financeira e acometer plans de crecemento. Pagamento de provedores por aprovisionamento de mercadorías, acredores por prestación de servizos, arrendamentos e/ou subministracións, gastos de persoal, impostos e tributos, gastos financeiros asociados á operativa, e primas de seguros en cobertura de riscos asociados á actividade empresarial.

- Préstamos Igape-BEI-Investimento: Facilitar financiamento destinado a investimentos en Galicia, con carácter complementario ao financiamento privado

[Ver Ficha na base de axudas]

Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de correxir os desequilibrios territoriais existentes.

[Ver Ficha na base de axudas]

 

Liña de avais do IGAPE para facilitar o acceso a financiamento operativo adicional, por parte das pequenas e medianas empresas auxiliares da construción naval, someténdose ás directrices horizontais e sectoriais ditadas pola Comisión Europea.

[Ver Ficha na base de axudas]

Axudas