A Rede que forman as asociacións de empresarios galegos no exterior ofrece o empresario galego interesado no mercado exterior un apoio singular que pode serlle de grande utilidade.

Base de datos de empresas que prestan servizos de asistencia técnica para a internacionalización empresarial.

Requisitos necesarios para poder acceder a este tipo de servizos.

A cooperación de empresas e agrupacións de empresas, tanto entre elas coma con outras entidades ou coa administración, é un proceso de suma de esforzos, recursos e talento para reducir gastos e riscos na execución de proxectos comúns. Esta colaboración constitúe unha vía especialmente valiosa para reducir tempos no acceso a novos mercados e para lograr con maior celeridade os obxectivos previstos.