Axudas Plan Ferrol

IG174 - Proxectos de equipamento tecnolóxico das pemes no sector servizos entre 30.000 e 200.000 euros
Puntos máximos por localización
[Ver ficha]

IG107 - Galicia emprende - proxectos de creación de empresas ou realización de investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores (2014) -
Puntos máximos por localización
[Ver ficha]

IG100 - Galicia inviste - proxectos de investimento empresarial
Puntos máximos por localización
[Ver ficha]

IG101 - Galicia inviste - servizos avanzados intensivos en emprego
Puntos máximos por localización
[Ver ficha]

IG114 - Iniciativas abertas de difusión (2014)
[Ver ficha]

IG166- Contratación de xestores Igapex de internacionalización (2014)
Incremento da porcentaxe de subvención
a) Se o solicitante ten o seu domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto en algún dos municipios relacionados no anexo III destas bases: provincias de Lugo ou Ourense, comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal e da Costa da Morte, engadiranse 5 puntos porcentuais máis.
[Ver ficha]

IG158 - Internacional - primeira implantación promocional conxunta no exterior - plan primex (2014)
Estas porcentaxes incrementaranse adicionalmente:
En 5 puntos porcentuais por cada empresa computable na axuda membro da agrupación ou membro do consorcio, ou por cada organismo intermedio con domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto en algún dos municipios relacionados no anexo III destas bases: provincias de Lugo ou Ourense, comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal e da Costa da Morte.
[Ver ficha]

Compartir en redes sociais